Belastingen

Boeteoplegging loondervingswetten met ingang van 1 januari 2017

Rijksdienst CN

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de nieuwe beleidsregel boeteoplegging loondervingswetten BES in werking. Deze regel houdt in dat een werkgever een boete opgelegd kan krijgen als hij of zij zich niet aan de regels houdt die in de Wet ziekteverzekering BES of de Wet ongevallenverzekering BES zijn opgenomen.

Zowel bij de Wet ziekteverzekering BES als bij de Wet ongevallenverzekering BES kan een boete worden opgelegd in de volgende situaties:

.

  • De werkgever betaalt de werknemer niet of niet tijdig een uitkering uit gelijk aan de loondervingsuitkering;
  • De werkgever voldoet niet of niet tijdig aan de verplichting om formulieren in voorraad te hebben voor de melding van een ongeval of van ziekte in het kader van de Wet ongevallenverzekering BES of de Wet ziekteverzekering BES;
  • De werkgever voldoet niet of niet tijdig aan de verplichting om na de melding van een ongeval of van ziekte onverwijld een afschrift van een volledig ingevuld en ondertekend formulier aan de werknemer te doen toekomen, ook indien deze bedlegerig is;
  • De werkgever verhaalt uit de wet voortvloeiende kosten geheel of gedeeltelijk op het loon van de werknemer;
  • De werkgever voldoet niet of niet tijdig aan de verplichting om op verzoek van de RCN-unit SZW (daaronder mede begrepen de inspectie) inlichtingen te verstrekken of noodzakelijke gegevens over te leggen;
  • De werkgever voldoet niet aan de verplichting om aanwijzingen ten behoeve van de uitvoering van de wet op te volgen.

De boete wordt namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgelegd door het hoofd van de RCN-unit SZW. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal werknemers dat de werkgever in dienst heeft en de mate waarin een overtreding vaker voorkomt (hetzij gelijktijdig of in de tijd achter elkaar). Concreet betekent een en ander het volgende.

Het  normbedrag van de boete bedraagt:

  1. voor werkgevers met meer dan 20 werknemers: $ 1.400;
  2. voor werkgevers met 10 tot en met 20 werknemers: $ 1.050;
  3. voor werkgevers met 5 tot en met 9 werknemers: $ 700;
  4. voor werkgevers met minder dan 5 werknemers: $ 350.

Naar mate een overtreding vaker voorkomt (hetzij gelijktijdig of in de tijd achter elkaar) wordt het boetebedrag hoger, tot het maximale niveau van
$ 2.800 wordt bereikt.

Bij de berekening van een boete worden uitsluitend de vanaf de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel geconstateerde overtredingen betrokken. Eventueel vóór 1 januari 2017 geconstateerde overtredingen kunnen wel meewegen bij het bepalen van de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid.

Overigens is het opleggen van een boete geen automatisme. Het hoofd van de RCN-unit SZW kan besluiten te volstaan met een waarschuwing. Hierbij wordt vanzelfsprekend de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid in aanmerking genomen.

De boeteoplegging is geregeld in de Beleidsregel  boeteoplegging loondervingswetten BES. De beleidsregel is op 16 augustus 2016 gepubliceerd in de Staatscourant 2016, nr. 43020. Bezoek www.Rijksdienstcn.com voor de officiële publicatie.

Disclaimer: aan dit persbericht kunnen geen rechten worden ontleend; de tekst van de officiële publicatie is bindend.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo