Nieuws van Bonaire

KvK geeft toelichting op nieuwe wetgeving en tariefstructuur 2022

Sinds 1 december publiceert de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) regelmatig over de inhoud en de gevolgen van de komende wetswijzigingen per 1 januari 2022. Deze betreffen de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, de Handelsregisterwet 2009 BES, het Handelsregisterbesluit 2009 BES en het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES. Naar aanleiding van recente publicaties in de (social) media en rechtstreekse vragen van ondernemers, vindt de KvK het belangrijk om de belangrijkste wijzigingen nogmaals op een rij te zetten en op een aantal punten toe te lichten.

De voornaamste veranderingen in de wetgeving zijn van toepassing op:

  • –  Regels over de verkiezingen van de bestuursleden van de Kamer van Koophandel.
  • –  De taken en bevoegdheden van de Kamer van Koophandel.
  • –  De tarieven van een aantal door de Kamer van Koophandel verrichte werkzaamheden. De wetswijzigingen zijn, zoals gebruikelijk, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vervolgens is hierover door het parlement besloten. Doel van de wijzigingen is om de Kamer van Koophandel Bonaire (en ook die van Saba en St. Eustatius) in staat te stellen haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren op een manier die past binnen de huidige tijdsgeest. Grote delen van de wetgeving waren inmiddels vele tientallen jaren oud en (zeer) gedateerd. De KvK functioneert binnen de kaders van de genoemde wet- en regelgeving en besluit niet zelf over de inhoud van deze wetgeving. De KvK heeft vanaf 1 december aan de ingeschreven ondernemingen en via de media aangekondigd dat de nieuwe wet- en regelgeving in werking zal treden en een overzicht verschaft van de wijzigingen. Voor de details werd daarbij verwezen naar haar website. Daarna zijn nogmaals puntsgewijs de verschillende wijzigingen onder de aandacht gebracht via de sociale mediakanalen van de KvK en in de pers. Uitbreiding taken en bevoegdheden in de nieuwe wetgeving en rol van de KvK gedurende de Corona crisis De taken van de KvK worden uitgebreid met het geven van inlichtingen en adviezen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), bijvoorbeeld ter ondersteuning van het economisch beleid van het ministerie. Daarnaast blijft de KvK verantwoordelijk voor het Handelsregister en het geven van adviezen over ondernemerschap.

Met name in de afgelopen twee jaar van de COVID-19 pandemie heeft de KvK zich opgeworpen als zeer waardevolle gesprekspartner voor de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Lichaam Bonaire door het belang van COVID-19 gerelateerde sociaal-economische steunmaatregelen voor lokale ondernemers te onderstrepen en te assisteren bij de uitvoering daarvan middels het toen opgerichte steunloket.

Tarieven

Per 2022 veranderen op grond van de wetswijzigingen de tarieven voor de jaarlijkse bijdrage, die elke in het Handelsregister ingeschreven organisatie dient te betalen. Het tarief wordt gerelateerd aan de rechtsvorm van de ingeschreven organisatie (bv eenmanszaak, vereniging, BV). Basisidee is dat de hoeveelheid werk die de KvK gemiddeld per type rechtsvorm heeft bepalend wordt voor het tarief. De ervaring leert dat het beheren van de inschrijving van een eenmanszaak duidelijk minder werk met zich brengt dan bij rechtsvormen als verenigingen, stichtingen, NVs/BVs etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan frequente bestuurswisselingen, het inschrijven van directiewijzigingen en opgaven van vertegenwoordigingsbevoegden.

Tevens speelt hier mee dat de huidige systematiek waarin de jaarlijkse bijdrage van de ingeschreven organisaties bepaald wordt aan de hand van de hoogte van het eigen vermogen. Het is gebleken dat dit minder goed werkt, onduidelijkheden geeft en ingeschreven organisaties geven bijna nooit de verplichte wijzigingen hiervan door, zodat veel ingeschrevenen een onjuiste bijdrage betalen.

Tenslotte dienen de tariefaanpassingen ook te worden bezien in het licht van het feit dat deze in ruime 10 jaar nooit zijn aangepast.

De bedragen per rechtsvorm zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Bij de NVs en BVs wordt er vanaf 1 januari 2022 een onderscheid gemaakt tussen ‘groot’ en ‘klein’ en dat is afhankelijk van het feit of er meer dan 1 functionaris van de vennootschap is ingeschreven.

Zoals gebruikelijk werkt een dergelijke structuurwijziging verschillend uit voor verschillende betrokkenen c.q. verschillende typen inschrijvingen. Voor velen die nu het laagste tarief betalen (eenmanszaken; ruim 25% van het aantal ingeschrevenen) gaat het tarief omlaag van gemiddeld $ 89 (op basis van het opgegeven eigen vermogen) naar namelijk $ 80. Het hoogste tarief dat een ingeschrevene zou moeten betalen gaat omlaag van $ 600 naar $ 400. Voor een deel van de ingeschreven betekent de structuurwijziging een al dan niet stevige aanpassing van het bedrag dat jaarlijks aan de KvK moet worden betaald.

1200

Vanzelfsprekend heeft de KvK oog voor het feit dat dit een lastenverzwaring betreft voor een bepaalde groep ondernemers, die zij mogelijk niet in één keer kunnen dragen. Het beleid om een afspraak te kunnen maken over een betalingsregeling voor de jaarlijkse bijdrage blijft daarom, ook na 1 januari 2022, van kracht.

Hiernaast zijn ook alle andere tarieven van producten en diensten van de Kamer aangepast en duidelijker gemaakt. Ook hier geldt dat dit de eerste aanpassing is sinds meer dan 10 jaar.

Deze tarieven zijn met ingang van 2022 vastgelegd in de Financiële regeling handelsregister BES

2002 (stcrt-2021-23103) en zijn als volgt:

Nadere informatie

Op de website van de KvK staat een overzicht van de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving, FAQ en links naar de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Deel dit artikel