Bonaire

RAADSINFORMATIEBRIEF

Bestuursstijl

Kralendijk – Deze Raadsinformatie brief gaat over bestuursstijl en de visie van het Bestuurscollege daarop. Ons eiland staat voor grote uitdagingen zoals het bestrijden van de armoede, het op orde brengen van het voorzieningen niveau voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en gehandicapten, het upgraden van de infrastructuur waaronder de wegen, de haven en het vliegveld, het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling en – last but not least – het beschermen van onze cultuur, normen en waarden en natuurlijke rijkdommen .

Coalitieakkoord

De partijen MPB en UPB hebben op 3 april 2019, twee weken na de verkiezingen, hun intenties vastgelegd in een onderling coalitieakkoord . Leidend is de ambitie van beide partijen de leef kwaliteit voor alle inwoners van Bonaire merkbaar te verbeteren op basis van deugdelijk , daadkrachtig en stabiel bestuur met de kenmerken integriteit, effectiviteit , efficiency, resultaatgerichtheid, transparantie en samenwerking. Reden waarom de partijen in het coalitieakkoord hun commitment hebben herbevestigd met het in november gesloten Bestuursakkoord waar in samenwerkingsdoelen met de ministeries zijn vastgelegd .

Collegiaal bestuur

Het is de overtuiging van het Bestuurscollege dat samenwerking bepalend is voor een succesvolle aanpak van de genoemde uitdagingen, met de armoedebestrijding voorop. Om die reden hebben de gedeputeerden onder voorzitterschap van de gezaghebber gekozen voor het model van collegiaal bestuur. Ieder draagt zorg voor zijn/haar eigen taken, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor  het stimuleren van welvaart en welzijn loopt als een rode draad dwars door alle portefeuilles. Het dienen van het algemeen belang is de verbindende factor binnen het Bestuurscollege.

Rocargo

Eilandsraad

Het consensusmodel beperkt zich, als het aan het Bestuurscollege ligt, niet tot het bestuurskantoor. Voor beleid wordt nadrukkelijk een zo breed mogelijk draagvlak gezocht in de Eilandsraad, tenslotte de gekozen volksvertegenwoordiging. In ons duale systeem wordt beleid voorbereid en uitgevoerd door het Bestuurscollege, maar heeft de Eilandsraad de beslissende stem.

Een constructief-kritische Eilandsraad kan in belangrijke mate bijdragen  aan de kwaliteit van het beleid. Het Bestuurscollege stelt zich dan ook nadrukkelijk open voor initiatieven vanuit de Eilandsraad, of deze nu van de coalitiepartijen of de oppositie komen.

Samenleving

Het is de wens van het Bestuurscollege tevens de samenleving door middel van actieve participatie nauwer bij het beleid te betrekken. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de bevolking weinig vertrouwen heeft in lokale bestuurders en politici. Dat moeten wij ons allen aantrekken. Integriteit, transparantie, stabiliteit en nakomen van afspraken helpen het vertrouwen terug te winnen. De wijze waarop het Bestuursprogramma (als concrete uitwerking van het coalitieakkoord) tot stand is gekomen, kan als een eerste stap worden gezien. Meer dan honderd burgers en organisaties hebben zeer nuttige input geleverd. Het resultaat is een Bestuursprogramma voor de periode 2019-2023 dat de richting aangeeft naar een beter Bonaire. Dezelfde aanpak kiezen wij voor het Masterplan Bonaire 2030. Wij hopen op inbreng van burgers, organisaties, ondernemers en (alle) politieke partijen .

Ministeries

Het tempo van en de mate waarin achterstanden kunnen worden aangepakt wordt mede bepaald in Den Haag. Het Bestuursakkoord dat onder het vorige Bestuurscollege tot stand is gekomen en door een ruime meerderheid in de Eilandsraad is geaccordeerd vormt een stevig fundament voor een betere samenwerking tussen het OLB en de ministeries. Het werken met gezamenlijke stuurgroepen blijkt zeer effectief en heeft reeds tot concrete resultaten geleid , onder meer op het gebied van het betaalbaar houden van water, de bouw van sociale woningen, het opknappen en aanleggen van wegen, kinderopvang etc. De bereidheid van ministeries tot het doen van forse investeringen ten gunste van de Bonairiaanse samenleving onderstreept dat het vertrouwen in het bestuur van het OLB is hersteld.

Samen sterker

Bonaire is een klein eiland met grote uitdagingen. Samen staan we sterker . Werkgevers en vakbonden geven het goede voorbeeld : in de Centraal Dialoog slagen zij erin meningsverschillen te overbruggen omdat zij het belang van de samenleving voor ogen hebben. Vandaar onze oproep de focus minder te leggen op wat ons verdeelt en meer op wat ons als bestuurders en politici verbindt: het dienen van het algemeen belang. Niet tegen, maar met elkaar! Dat is de bestuursstijl die ons inziens past bij een beter Bonaire voor ons allemaal.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo