Nieuws van Bonaire

Scherper toezicht en handhaving op natuur- en milieuwetten Caribisch Nederland

DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie en de politie op de drie BES-eilanden handhaven scherper op natuur- en milieuwet- en regelgeving door Buitengewoon agenten van politie. Dat meldt minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer.

In het afgelopen jaar zijn er op Bonaire meer processen-verbaal uitgeschreven door de Stichting Nationale Parken Bonaire, Stinapa, dan in de jaren ervoor. In 2020 waren er vier processen-verbaal en in 2021 is dit gestegen naar veertien.

Bij het Openbaar Ministerie is er inmiddels een vaste parketsecretaris die portefeuillehouder is voor Stinapa. Zo is er een duidelijk aanspreekpunt voor deze zaken volgens de minister en er is daarmee meer aandacht voor de kwaliteit van deze specifieke zaken. De communicatie tussen het Openbaar Ministerie en de handhavers verloopt daardoor goed. 

Het Openbaar Ministerie constateert dat er door dit contact een stijgende lijn is te zien in de kwaliteit van de processen-verbaal en dus in de zaken op dit terrein.

Beleidsplannen

De stijgende lijn van aandacht wordt ondersteunt door modernisering van wetgeving. Het inrichtingen- en activiteitenbesluit BES treedt naar verwachting op 1 april 2023 in werking. 

Op grond van daarvan worden bestaande hinderverordeningen vervangen door algemene regels voor bedrijven. Hiermee worden de administratieve lasten voor besturen en ondernemers verlicht. Het bevoegd gezag moet bepalen of bouwplannen voldoen aan deze algemene regels en moet, in het kader van toezicht en handhaving, toezien op de naleving ervan.

De nadruk komt daarmee volgens de minister te liggen op toezicht en handhaving. 

Doelstellingen

In 2020 is het natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn strategische lange-termijndoelen gesteld. 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, moeten lokale uitvoeringsagenda’s worden vastgesteld en moeten de benodigde bestuursstructuren, wet- en regelgeving en handhaving op verschillende terreinen van natuur, milieu en ruimtelijke ordening worden verbeterd. 

Het is volgens de minister aan de eilandbesturen om deze lokale uitvoeringsagenda’s vast te stellen. De eilandbesturen van Sint-Eustatius en Saba hebben de lokale uitvoeringsagenda’s voor het natuur- en milieubeleidsplan vastgesteld.

Het bestuur van Bonaire heeft aangegeven deze binnenkort aan de eilandraad ter vaststelling aan te bieden. Het bestuur van Bonaire heeft ook een uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving vastgesteld. 

Prioriteiten

In dit programma worden vijf prioriteiten voorgesteld. De eerste is Duurzame kustbebouwing, maar ook Illegale stort en zwerfafval, illegale diabaas-afgravingen, implementatie van milieuregels voor bedrijven en voedselveiligheid.

Duurzame kustbebouwing

Met de prioriteit ‘duurzame kustbebouwing’ wordt extra inzet beoogd als het gaat om het reguleren van bouwprojecten in de kuststrook van Bonaire, aldus Yeşilgöz-Zegerius. 

Hiertoe richt het bestuur een taskforce in waarmee het traject van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt verbeterd. Het betreft hier hoofdzakelijk de thema’s natuur, milieu en ruimtelijke ordening, zoals bijvoorbeeld natuur-, bouw- en aanlegvergunningen en de naleving van de hieraan verbonden voorschriften.

Deel dit artikel