Politiek & Bestuur

Cft bezogt over de liquiditeitsontwikkeling OLB

De liquiditeitspositie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is verre van rooskleurig. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) maakt zich nog steeds zorgen over de liquiditeitsontwikkeling van het OLB. Dat schrijft het Cft in een reactie op de eerste Uitvoeringsrapportage 2015 van het bestuurscollege, die tegelijkertijd met de eerste begrotingswijziging voor 2015 0p 7 juli 2015 is ontvangen.

Het Cft constateert dat de eerste Uitvoeringsrapportage te laat is ingediend en dat de jaarrekening over 2014 een hoog aantal kwantificeerbare onzekerheden kent. Het Cft benadrukt het belang van voortvarende implementatie van het meerjarig verbeterplan financieel beheer.

Het Cft vindt dat de eerste Uitvoeringsrapportage enkel cijfermatig is toegelicht. Om beter inzicht te verkrijgen in de cijfers vraagt het Cft om bij volgende uitvoeringsrapportages meer aandacht te besteden aan de duiding ervan, zodat het Cft het uitvoeringsrapportage beter kan interpreteren.

De belangrijkste conclusies van het Cft zijn, dat het eerste kwartaal een uitputting van circa 20 procent kent, overeenkomstig met de uitputting ultimo eerste kwartaal van de afgelopen jaren. De eerste Uitvoeringsrapportage is voorzien van een omvangrijke eerste begrotingswijziging 9 miljoen dollar, waarin het nieuwe bestuurscollege zijn beleidvoornemens verwerkt en er daarnaast technische wijzigingen plaatsvinden.

Het overschot op de gewone dienst, waarbij rekening wordt gehouden met het aflossen van eerder aangegane leningen, blijft conform de primaire begroting 2,5 miljoen dollar, aangevuld met het vrijspelen van middelen van circa 1,2 miljoen dollar voor investeringen.

Dat het Cft zich zorgen maakt is niet nieuw. Al in zijn advies op de eerste begrotingswijziging heeft het Cft zijn zorgen daarover kenbaar gemaakt. Daarom vraagt het Cft het Bestuurscollege om vanaf nu een prudenter liquiditeitbeheer te voeren. Het college moet werken naar het creëren van een toereikende liquiditeitsbuffer voor het opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten.

De liquiditeitspositie van het OLB bedroeg eind mei 2015 circa 2,6 miljoen dollar. Op 1 januari 2015 was deze nog 8,1 miljoen dollar, constateert het Cft. De vrij besteedbare liquide middelen zijn door bestemde bijzondere uitkeringen en doorlopende projecten die in eerdere jaren gestart zijn, aanzienlijk beperkter dan het saldo in de jaarrekening doet vermoeden. Het Bestuurscollege moet nu gaan opletten en een buffer creëren om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen, waarschuwt het Cft.

Het Cft adviseert het college om maandelijks de actuele liquiditeitsgegevens te delen met het hem. Dat overzicht dient ook de prognose van de liquiditeitsstand voor de rest van het jaar te bevatten. Het Cft zegt over de praktische invulling daarvan met het OLB mee te willen denken.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel