Nieuws van Bonaire

Sectoroverleg Caribisch Nederland stelt nieuwe pensioenovereenkomst vast

KRALENDIJK – Afgelopen week hebben de werkgevers en vakbonden die zijn aangesloten bij het Sectoroverleg Caribisch Nederland een nieuwe cao afgesloten. De pensioenovereenkomst is onderdeel van deze cao. De pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd door Pensioenfonds Caribisch Nederland. Harald Linkels, voorzitter Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN): “Alhoewel de cao alleen van toepassing is op de Rijksambtenaren, geldt de pensioenovereenkomst voor alle werkgevers en werknemers die bij PCN zijn aangesloten. Daaronder vallen de sectoren zorg en onderwijs maar ook enkele andere werkgevers. Het is belangrijk om te benadrukken dat de overige afspraken die in de nieuwe cao zijn vastgelegd alleen gelden voor de Rijksambtenaren.”

Aanleiding om de pensioenovereenkomst aan te passen is de lage rente. Hierdoor zijn de kosten voor de pensioenopbouw aanzienlijk toegenomen. Waar in 2010 nog uitgegaan kon worden van een rente van 4% is dat nu circa 1%. Dat betekent dat meer premie moet worden betaald om hetzelfde pensioen op te bouwen. Daarbij geldt een maximum premie van 22% van de salarissen. Dat betekent dat werknemers circa één dag in de week werken voor hun pensioen.

Om de kosten voor pensioen te beheersen hebben werkgevers en vakbonden gekozen voor een aanpassing van de pensioentoezegging. Voortaan wordt alleen nog pensioen opgebouwd tot een salaris van $47.500. Het jaarlijkse opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,75% naar 1,71%. Vanaf 2030 gaat de pensioenleeftijd met één jaar omhoog naar 66. Het blijft mogelijk om het pensioen te vervroegen naar leeftijd 60 of uit te stellen tot leeftijd 70. Een belangrijke toevoeging is dat als er minder dan de maximum premie van 22% nodig is voor de pensioenopbouw een deel van de premie wordt gereserveerd voor perioden waarin méér premie nodig is. Aan de andere kant blijft het mogelijk om – indien noodzakelijk – de pensioenopbouw van 1,71% te verlagen om ervoor te zorgen dat de premie niet meer bedraagt dan de maximum premie.

Harald Linkels,: “De nieuwe afspraken hebben gevolgen voor de pensioenadministratie en de pensioenopgaven aan deelnemers. PCN zal eerst definitieve berekeningen maken om voor 2021 te toetsen of de maximum premie toereikend is voor de nieuwe pensioentoezegging. Daarna worden de pensioenpremies en de pensioenopbouw voor 2021 opnieuw berekend. Dit is een forse operatie voor PCN en het bestuur vergadert in juni over alle consequenties en het tijdpad waarbinnen de nieuwe pensioenovereenkomst geïmplementeerd kan worden. Vanuit PCN zullen we de komende maanden zowel werkgevers als deelnemers informeren over de veranderingen.”

Deel dit artikel