Nieuws van Bonaire

‘Wetlands Bonaire moeten beschermd gebied worden’

Wetlands Bonaire moeten beschermd gebied worden
Foto Bird Watching Bonaire

Kralendijk – Natuurbeschermers hopen dat het watergebied achter het LVV-terrein behouden blijft als waardevol wetland en dat het gebied formele bescherming krijgt.

Vanaf 2012 wordt bij het LVV-terrein op Bonaire rioolwater gezuiverd. Een deel van het gezuiverde water wordt naar een lagergelegen deel van het terrein gepompt. Daardoor zijn er permanente zoetwaterplassen ontstaan, de enige op Bonaire. Dit gebied heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een zeer belangrijk natuurgebied. In geen ander gebied op Bonaire zijn meer vogelsoorten waargenomen. Het LVV-terrein is een magneet voor zowel stand- als trekvogels. In tegenstelling tot andere natuurgebieden op Bonaire heeft dit gebied geen beschermde status.

Meer dan 60% van de vogelsoorten die op Bonaire zijn vastgesteld, zijn in het LVV-terrein waargenomen.

Tot nu toe zijn 238 vogelsoorten vastgesteld op Bonaire. Ondanks de beperkte oppervlakte van het LVV-terrein zijn hier sinds 2012 meer dan 130 soorten vastgesteld, veel meer dan in enig ander gebied op Bonaire.

Het LVV-wetland is cruciaal voor een aantal broedsoorten en voor doortrekkers en wintergasten.

Op Bonaire broeden ongeveer 50 vogelsoorten. Daarvan broeden er negen uitsluitend of bijna uitsluitend in het LVV-gebied. Het gaat dan om soorten als Amerikaanse meerkoet, Amerikaans waterhoen en Zwartbuikfluiteend.
Bovendien vormt het wetland een belangrijke tussenstop voor veel soorten die van hun broedgebieden in Noord-Amerika op weg zijn naar hun overwinteringsgebieden in Zuid- Amerika, en omgekeerd. Deze vogels, vooral allerlei zangvogeltjes, vinden in dit gebied voldoende voedsel en rust om op krachten te komen voor de voortzetting van hun trektocht. Zo zijn er in oktober vaak grote groepen Bobolinks in het gebied te vinden.
Elke winter overwinteren ook talrijke vogels uit Noord-Amerika in het LVV-wetland, met name diverse soorten eenden en allerlei steltlopers. In de winter van 2019-2020 heeft een Ringsnaveleend overwinterd op één van de plasjes. Dit is een zeer zeldzame soort voor de ABC-eilanden.

Sinds 2016 zijn er 14 ‘nieuwe’ vogelsoorten vastgesteld op Bonaire, waarvan maar liefst de helft in dit gebied van nauwelijks een vierkante kilometer. Verschillende daarvan, zoals de Uruguaytiran en de Witvleugelstern, waren zelfs nieuw voor de ABC-eilanden. En van de vogelsoorten die zelden op Bonaire worden gezien (dwaalgasten), zijn er relatief veel waargenomen in het LVV-terrein.

De Sprinkhaangors op Bonaire

Het LVV-gebied is van bijzondere betekenis voor het voortbestaan van een unieke vogel, te weten de ondersoort caribaeus van de Sprinkhaangors (Ammodramus savannarum). Deze ondersoort komt alleen voor op Curaçao (waar hij bijna is uitgestorven) en op een paar locaties op Bonaire. Veruit de grootste populatie bevindt zich in het LVV-gebied. In 2018 werd hun aantal in dat gebied op ongeveer 20 geschat. Alleen al met het oog op het voortbestaan van deze soort verdient het LVV-gebied adequate bescherming.

Natuurbeschermers pleiten voor wettelijke bescherming LVV-gebied vanwege het belang voor vogels.

Onlangs is een notitie over het belang van dit LVV-gebied aangeboden aan het OLB. In die notitie wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van ecotoerisme in dit gebied. Eén van de bijlagen bij de notitie bevat de bevindingen van Amerikaanse wetenschappers over hun onderzoek in 2018 aan Sprinkhaangorzen op Bonaire en op Curaçao. Een andere bijlage bevat een overzicht van alle vogelsoorten die tot nu toe in het LVV-gebied zijn vastgesteld.

Natuurbeschermers hopen dat deze notitie ertoe zal leiden dat het LVV-gebied blijft behouden als waardevol wetland, dat het gebied geschikt blijft als broedgebied voor de zeldzame Sprinkhaangors, en dat het gebied formele bescherming krijgt. In dit gebied kan bescherming van de natuur goed worden gecombineerd met kleinschalig ecotoerisme.


Lees ook:

Deel dit artikel