Nieuws van Bonaire

Directie BIA: Flamingo Airport klaarmaken voor de toekomst

Kralendijk – De directie van Bonaire International Airport (BIA N.V.) doet onderzoek naar hoe Flamingo Airport zich het beste kan ontwikkelen om ook in de toekomst de cruciale rol als motor van de Bonairiaanse economie te blijven vervullen.

De BIA-directie heeft het in het ontwerpen van luchthavens gespecialiseerde bureau NACO opdracht gegeven het bestaande masterplan te actualiseren, rekeninghoudend met het Strategisch Toerismeplan, het Blue Destination-concept, de groei van de bevolking en de bedrijvigheid en de ambitie van het Bestuurscollege de economie duurzaam te ontwikkelen met behoud van natuur en cultuur.

Varianten

De komende maanden verkent NACO drie varianten. De eerste: Een verplaatsing van de luchthaven naar het gebied nabij de huidige verkeerstoren en brandweerkazerne. De tweede: Het uitbouwen van de bestaande luchthaven met een nieuwe terminal voor het internationale verkeer. En de derde: De bestaande luchthaven handhaven voor intereilandelijke verkeer en een nieuwe terminal met platformen voor alleen internationaal verkeer. De uitkomsten worden in juli aan het Bestuurscollege gepresenteerd. Meteen na de zomer volgt een uitgebreide inspraakronde waarbij niet alleen directbetrokken partijen worden gehoord, maar ook de bevolking en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om tijdens inloopbijeenkomsten hun mening te geven en mee te denken over de plannen. Het is de bedoeling dat voor het einde van het jaar een definitieve keuze wordt gemaakt voor een van de varianten. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook onderzoek wordt gedaan naar de milieuaspecten. Na de aanbesteding en de uitvoering kan de nieuwe luchthaven naar verwachting in de loop van 2026 in gebruik worden genomen.

Toekomstbestendig

Na de oplevering in 2026 zal het vernieuwde Flamingo Airport aan de internationale eisen voldoen die aan onze luchthaven worden gesteld, zowel qua capaciteit, efficiency, reizigerscomfort, veiligheid als duurzaamheid. Het vliegveld zal dan berekend zijn op de verwachte groei van het toerisme, het zakenverkeer alsmede het intereilandelijke verkeer. Het gehele proces wordt gemonitord door een stuurgroep onder voorzitterschap van gezaghebber Rijna, waarin onder meer gedeputeerde Tjin Asjoe en afgevaardigden van de ministeries van I&W en BZK zitting hebben. De stuurgroep brengt advies uit aan het Bestuurscollege en de ministers.

Technologie

De vernieuwing van Flamingo Airport strekt verder dan uitsluitend de terminal en de platformen, aldus chief executive officer van BIA Jos Hillen “Wij kijken naar de nieuwste technologieën om het reizigersgemak te verhogen door bijvoorbeeld wachtrijen bij het inchecken en de immigratie te minimaliseren. Voorts gaat er bij de uitwerking van de plannen veel aandacht naar duurzaamheid, zowel bij de keuze voor bouwmaterialen als de dagelijkse activiteiten op de luchthaven. Door aanpassing van de vliegprocedures streven we naar een vermindering van geluidhinder. Ook doen we uitgebreid onderzoek naar eventuele milieueffecten, want wij willen geen schade toebrengen aan de natuur”. Het Bestuurscollege is in zijn hoedanigheid van aandeelhouder in BIA N.V. door de directie  geïnformeerd en kan zich vinden in de voorgestane aanpak, waarbij later dit jaar naast belanghebbenden ook de samenleving wordt geconsulteerd.  

Deel dit artikel