Bonaire

Knops: Communicatie rond korten subsidies was onvoldoende

Den Haag – Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat het Bestuurscollege steken heeft laten vallen bij de communicatie over het besluit te snijden in de subsidie van een groot aantal maatschappelijke instellingen.

In antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) zegt de bewindsman diens zorgen over de gevolgen van het korten op subsidies te begrijpen. ,,Daarom heb ik aan de Eilandsraad en het Bestuurscollege mijn kanttekeningen kenbaar gemaakt bij de goedkeuring van de begroting van 2018. Ik heb daarbij specifiek aandacht gevraagd voor het feit dat het van goed bestuur zou getuigen als betrokken en geraakte partijen tijdig geïnformeerd worden zodat deze rekening kunnen houden met gemaakte beleidskeuzes. Getuige de grote maatschappelijke commotie is mijn beeld dat dit onvoldoende is gebeurd.”

Knops benadrukt dat het BC wettelijk verplicht is een sluitende begroting te presenteren. ,,Daarbinnen is het aan het openbaar lichaam om beleidsmatige keuzes te maken. Ik treed niet in de beleidsmatige afwegingen die Bonaire maakt binnen het eigen begrotingskader.” De vraag van Bosman of de ‘kort-door-de-bocht-oplossing’ en de beperkte toelichting daarop een ’teken van goed bestuur’ zijn beantwoordt de bewindsman door te verwijzen naar een verklaring van het BC: ,,Het Bestuurscollege van Bonaire heb ik verzocht mij nader te informeren over de consequenties van de bezuiniging op kwetsbare groepen in de samenleving. In hun reactie van 30 januari jl. staat het volgende. ‘Wij hebben op de eerste plaats moeten besluiten om te korten op bedrijfsvoering en zelfs in de formatieruimte van het ambtelijk apparaat. Alvorens daarop aanvullend over te gaan tot kortingen op subsidies voor sociale instellingen hebben wij een risicoanalyse uitgevoerd. Met het oog op de kwetsbare groepen in de samenleving, heeft deze analyse ons een beeld verschaft van de personele consequenties bij de instellingen, en daarmee samenhangend, van de risico’s ten aanzien van de continuïteit van de uitvoering van taken van sociale instellingen, met name waar het gaat om de uitvoering van wettelijke taken. Op basis van deze risicoanalyse hebben wij besloten, in ieder geval voor zeven van de sociale instellingen, de vaststelling van de subsidiebedragen voor 2018 te heroverwegen.’

Deel dit artikel