Bonaire

Gestructureerd Overleg met overheden dringend gewenst

De KvK maakt zich, samen met sociale partners sterk voor het eindelijk opstarten van een gestructureerd overleg met de eilanden. Foto: KvK
Nieuw bestuur KvK Bonaire 22 jan 2018

De KvK maakt zich, samen met sociale partners, sterk voor het eindelijk opstarten van een gestructureerd overleg met de overheden ten behoeven van de sociaal-economische ontwikkeling op het eiland. Foto: KvK

Door Harald Linkels

Kralendijk- De Kamer van Koophandel (KvK) op Bonaire heeft afgelopen week samen met de Bonaire Business and Employers Assocation (BBE), de Bonaire Hospitality Group (BHG) en vakbondskoepel USIBO een brief gestuurd aan het Bestuurscollege om aan te dringen op het opstarten van zogenaamd Gestructueerd Overleg. Volgens de sociale partners is een dergelijk overleg dringend nodig als het gaat om de sociaal-economische ontwikkeling van het eiland. Een kopie van de brief is gestuurd naar de Eilandsraad, het Ministerie Economische Zaken, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van BZK. Ook van die partijen verwachten de sociale partners betrokkenheid en inzet.

“Hierbij informeren wij, als vertegenwoordigers van de werkgevers/ondernemers en de werknemers van Bonaire, u als volgt: Wij achten het voor de sociaal-economische ontwikkeling van Bonaire noodzakelijk dater een gestructureerd overleg tussen de sociale partners (werkgevers en werknemers op Bonaire), en de wet- en regelgevende overheden op Bonaire wordt ingesteld. In dit overleg zouden wij op (tussen de partijen die hiervan onderdeel uitmaken) onderling transparante wijze en (tussen dezelfde partijen) in vertrouwen, met op feiten onderbouwde discussies, op basis van consensus genomen, adviezen moeten kunnen uitbrengen aan de overheden die belast zijn met de wet­ en regelgeving op het sociaal-economisch vlak van Bonaire”, aldus de brief, gedateerd op 28 februari jl.

De sociale partners wijzen er op dat in het Europese gedeelte van Nederland de Sociaal Economische Raad (SER) belast is met het overleg tussen de overheid en de sociale partners over sociaal economische zaken. Zij wijzen er echter ook op dat deze SER niet adviseert over zaken in het Caribische gedeelte van Nederland en dat er in feite geen sprake is van benodigde financiering voor een dergelijk orgaan aan deze kant van de oceaan.

Volgens de briefschrijvers zijn op Bonaire medio 2012 weliswaar pogingen ondernomen om te komen tot een ‘Centraal Overleg’ tussen werkgevers, werknemers en de lokale overheid, maar is het overleg zelf nooit tot stand gekomen.

“Het huidig zittende Bestuurscollege heeft de intentie verklaard het overleg weer bij te willen wonen. Vanuit Den Haag bereiken ons berichten dat de belabberde sociaal-economische toestand op Bonaire eindelijk wat hoger op de agenda staat. Vandaar dat wij ons juist op dit moment tot u wenden met het volgende concrete verzoek”, aldus de sociale partners in hun brief aan het BC.

De sociale partners zeggen in hun brief dat zij graag met in overleg gaan met de aangeschreven instanties over de exacte vormgeving van het Sociaal Economisch Overleg voor Bonaire, alsmede hoe dit orgaan zal warden gefinancierd op zodanige wijze dat dit effectief zal kunnen opereren.

“Wij vernemen graag voor 15 maart 2018 van u met welke functionaris wij hierover in overleg kunnen treden. Gelijktijdig vernemen wij graag van u met welk mandaat deze persoon op zal treden. Wij zien graag van alle in de adressering genoemde instituten hierop een antwoord”, aldus de verzonden brief.

Rocargo
Deel dit artikel