Politiek & Bestuur

Isabella houdt 2e Stuurgroep Bijeenkomst

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella hield donderdag 9 juli op Sint Eustatius de tweede bijeenkomst van de stuurgroep, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De primaire taak van de stuurgroep is het voorbereiden van een plan van aanpak om de financiële en administratieve capaciteit van het openbaar lichaam van Sint Eustatius te versterken. De bijeenkomst, voorgezeten door de heer Isabella, werd bijgewoond door de gezaghebber, eilandsecretaris, adviseurs en de opgerichte groep van deskundigen.

Agendapunten waren o.a.: de werkwijze, het verzamelen van informatie, de verplichtingen van het Bestuurscollege die de goedkeuring van de minister vereisen, het definiëren van het CFT proces, het definiëren van de bouwstenen voor het plan van aanpak dat 1 september klaar dient te zijn en de voortgang van het meerjarenplan.

De gedeputeerden van het Bestuurscollege zijn wederom niet ingegaan op de uitnodiging van de Rijksvertegenwoordiger om de bijeenkomst van de stuurgroep bij te wonen, waar zij per instructie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deel van uit maken. Dientengevolge missen zij de gelegenheid een directe invloed uit te oefenen op en inbreng in het plan van aanpak te hebben.

In plaats daarvan heeft het Bestuurscollege op woensdag 8 juli een aparte vergadering aangevraagd met mij als Voorzitter van de stuurgroep om onderwerpen te bespreken die al op de  agenda stonden voor de bijeenkomst van de stuurgroep. In antwoord op hun verzoek voor een aparte vergadering is uitgelegd dat er geen aparte vergadering nodig was omdat de twee onderwerpen waarvoor de gedeputeerden de vergadering verzochten reeds op de agenda stonden van de stuurgroep van deze ochtend. “Ondanks alle inspanningen van mijn kant om de gedeputeerden erbij te betrekken lijkt er geen bereidheid te zijn deel uit te maken van de stuurgroep. Dat is jammer, want dit is niet in het belang van Statia. Het tegenwerken van het proces zal Sint Eustatius in een ongemakkelijke positie brengen. Elke keer dat de gedeputeerden een bijeenkomst niet bijwonen betekent ook dat kostbare tijd verloren gaat. Gezien de huidige omstandigheden, dient de focus te liggen om dat te doen wat het belangrijkst is voor het eiland door alle knelpunten die het proces in de weg staan om te komen tot een gezond financieel en administratief management weg te nemen,” aldus Isabella.

Er zijn nu punten voorgesteld om op te nemen in het actieplan. De stuurgroep komt bijeen om de inhoud van het plan van aanpak voor de administratieve problemen te bespreken en verdere afspraken met elkaar te maken. “Er zijn verscheidene partijen die het nut van samenwerken bij het opstellen van het plan van aanpak begrijpen. Ik kan de gemeenschap van Statia verzekeren dat er geen ongewone zaken zijn voorgesteld om in dit plan op te nemen. De voorgestelde bouwstenen zijn bedoeld om het Bestuurscollege en de ambtenaren op die gebieden waar dit het meest nodig is directe ondersteuning te bieden. Hoe sneller wij aan de slag kunnen, des te sneller Sint Eustatius een beter niveau van financieel en administratief bestuur kan bereiken,” verklaart Isabella.

In een afzonderlijk proces gericht op het verbeteren van de financieel management capaciteit van het openbaar lichaam, heeft het College Financieel Toezicht (CFT) voorgesteld een expertgroep op te richten. De expertgroep zal uitsluitend vraagstukken behandelen betreffende financieel beheer en dit dient opgenomen te worden in het plan van aanpak van de stuurgroep dat 1 september aan de minister dient worden voorgelegd. Het Bestuurscollege heeft met het CFT gewerkt aan het financiële proces maar blijft niet-meewerkend ten aanzien van het administratieve proces, dat ook plaats moet vinden om de verbetering te garanderen in het administratief functioneren van het openbaar lichaam van Sint Eustatius. Deze twee processen, het administratieve en financiële beheer, zijn met elkaar verbonden.

Ondertussen ontving het Bestuurscollege op vrijdag 3 juli een antwoord van de minister op de protestbrief. In de brief legt de minister uit dat het beroep zoals ingediend niet behandeld kan worden en geeft het Bestuurscollege tot 24 juli de gelegenheid om de nodige aanpassingen door te voeren, voor hij het beroep in behandeling kan nemen. Dit zijn twee afzonderlijke processen waar ik als Rijksvertegenwoordiger mij niet in kon mengen. De minister zal reageren op het beroep.

De vraag is: hoe gaan we verder? Het proces om het plan van aanpak voor te bereiden en te presenteren op 1 september gaat voort. Ik geloof dat wij de collectieve verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de dingen gedaan worden in het belang van het eiland en de bevolking. De belangen van de gemeenschap van SintEustatius dienen altijd centraal te staan in dit proces. Nogmaals, het niet-meewerken van de gedeputeerden aan de stuurgroep, ondanks het aanbod van directe ondersteuning om aan de voorwaarden van het CFT te kunnen voldoen, ondersteuning voor het Bestuurscollege, ondersteuning van het ambtenaren apparaat, draagt niet bij om tot een gezamenlijke oplossing van de situatie te komen.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo