Nieuws van Bonaire

Meer geld voor Sint-Eustatius 

Foto : Staatsecretaris, Regeringscommissaris en Eilandsraadleden bij ondertekening ‘Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023’.

STATIA – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en regeringscommissaris Alida Francis van Sint Eustatius tekenden op dinsdag 14 juni het Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023.  In het Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023 staan afspraken om het leven op eilanden voor de bewoners te verbeteren, onder andere door de inkomens te verhogen en de kosten voor bijvoorbeeld levensonderhoud te verlagen.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Ik ben blij dat we vandaag deze afspraken hebben kunnen onderteken. Het is ontzettend fijn dat we stappen kunnen zetten die het leven van de mensen op Sint Eustatius beter maken.” 

Regeringscommissaris Alida Francis: “ “Met een enorm gevoel van dankbaarheid kijk ik terug op de inzet van de leden van de Eilandraad en de regering in Nederland. Samen met de inzet van veel ambtenaren achter de schermen hebben zij deze afspraken die zo goed zijn voor de mensen van Sint Eustatius mogelijk gemaakt.”

Vanuit het Coalitieakkoord is er voor Caribisch Nederland structureel 30 miljoen extra per jaar vrijgemaakt. De afspraken daarover met Sint Eustatius hebben een looptijd van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023, zodat er na de eilandsraadsverkiezingen samen met de Eilandsraad en de gedeputeerden gewerkt kan worden aan een nieuw Afsprakenakkoord voor 2023 en verder.

In het Afsprakenakkoord zijn onder meer de gezamenlijke prioriteiten van de Eilandraad en de regeringscommissaris meegenomen. Enkele prioriteiten zijn bijvoorbeeld armoedebestrijding, volkshuisvesting, duurzame energie en economische ontwikkeling. Er is 1 miljoen euro beschikbaar om achterstanden op het eiland weg te werken, de vrij uitkering gaat met een zelfde bedrag omhoog. Ook is er ruim 660.000 euro beschikbaar om de bestuurs- en uitvoeringskracht op het eiland te versterken. 

Inhoud Afsprakenakkoord

Onder welzijn is er sprake van het structureel verhogen van de inkomens van de inwoners van Caribisch Nederland, het verlagen van de kosten van levensonderhoud (drinkwater, telecom), het onderzoeken van het verbeteren van het zorgaanbod en het moderniseren van het sociale zekerheidsstelsel. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt bijvoorbeeld €4,5 miljoen beschikbaar voor Caribisch Nederland om de kosten voor drinkwater tot 2027 te kunnen verlagen. 

Qua welvaart zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van de werkgelegenheid, inzet op regionale samenwerking voor beroepsonderwijs, 

het versterken van de infrastructuur, het verbeteren van notariële en bancaire dienstverlening en het onderzoeken van duurzame luchtverbindingen. Voor verduurzaming regionale samenwerking in Caribisch Nederland trekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap structureel €1 miljoen uit om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor deze onderwerpen wordt er samengewerkt met de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het thema circulariteit bevat afspraken over het uitbreiden van de capaciteit voor een duurzame energievoorziening (en daarmee het verlagen van kosten voor energie), het ontwikkelen van de duurzame landbouwsector en het strategisch aanpakken van het loslopend vee-probleem. Voor de investering in een  duurzame energievoorziening op Sint Eustatius wordt er bijvoorbeeld incidenteel €2,5 miljoen beschikbaar gesteld door Economische Zaken en Klimaat. Ook is  aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling: er zijn plannen gemaakt voor het renoveren en vergroten van het aantal sociale huurwoningen en het beschermen van nationaal erfgoed. 

Onder de noemer goed bestuur zijn afspraken gemaakt over het afronden van het updaten van de verouderde vergunningen, het moderniseren van het aanvraagproces voor vergunningen, het vergroten van de bestuurs- en uitvoeringskracht van het ambtelijk apparaat, het verbeteren van het financieel beheer en inzet op jeugdparticipatie. Daarvoor stelt Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een miljoen euro extra beschikbaar. 

Deel dit artikel