Bonaire

Verbetering van wegen rond scholen begonnen

Verbetering van wegen rond scholen begonnen
Gedeputeerden Tjin Asjoe en Kroon geven het startsein voor fase 1

Kralendijk – Met het onthullen van een informatiebord op de hoek van de Kaya Amsterdam en de Kaya Leiden heeft gedeputeerde James Kroon vandaag namnes het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire het startsein gegeven voor de verbetering van de wegen rond de scholen.

Begonnen wordt met de verbetering van de situatie bij de Brede School Papa Cornes in Noord Salinja. Daarna volgen Kolegio San Luis Bertran in Rincon en de scholen Strea Briante en Rayo di Solo (inclusief het kinderdagverblijf) in Antriol.

Rocargo

Het werk dat in totaal een half jaar zal duren bestaat uit het asfalteren van de nu nog onverharde delen van toeleidingswegen en het herstellen van in slechte staat verkerende wegdelen. Het project draagt niet alleen bij aan een grotere (verkeers)veiligheid in de directe omgeving van de scholen, maar zorgt tevens voor aanzienlijk minder stofoverlast voor de leerlingen en het onderwijzend personeel.

Bestuursakkoord

Aan het besluit tot uitvoering is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. De noodzaak de wegen rond de scholen te verbeteren bestond al langer, maar de financiën ontbraken tot voor kort. Voortvloeiend uit het Bestuursakkoord, dat eind 2018 met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gesloten, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar een bijdrage van 3 miljoen euro toegezegd. Als blijk van vertrouwen van het Rijk in het Bestuurscollege is er vanaf gezien de regie over het project uit te besteden aan een externe uitvoeringsorganisatie, maar is deze bij de directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam neergelegd. Dat sluit aan bij de eveneens in het Bestuursakkoord opgenomen doelstelling de uitvoeringskracht van het overheidsapparaat te versterken.

Aanbestedingsproces

De directie Ruimte en Ontwikkeling heeft voor het organiseren en begeleiden van het aanbestedingsproces Caribbean Project Developers (CPD) ingehuurd, zodat de onafhankelijkheid was gewaarborgd. Na een transparant verlopen aanbestedingsprocedure is de uiteindelijke opdracht op advies van CPD toegewezen aan Bonaire Wegenbouw Maatschappij (BWM). De directie over en het toezicht op een correcte uitvoering van het werk is door het OLB uitbesteed aan Civil Engineering Caribbean (CEC). In het voorbereidingstraject heeft de directie Ruimte en Ontwikkeling onder anderen samengewerkt met het Programmabureau Bestuursakkoord. Daarnaast is op basis van twinning gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn.

,,Nadat we de toezegging van het ministerie van I en W hadden ontvangen, waren we het liefst meteen aan de slag gegaan, maar de kwaliteit mag niet leiden onder snelheid”, aldus gedeputeerde James Kroon. ,,Bovendien wilden wij ons in het kader van goed bestuur houden aan de eisen van zorgvuldigheid, temeer daar we het Rijk hiermee aantonen dat wij dit soort projecten heel goed in eigen beheer kunnen uitvoeren, met inzet van door ons zelf geselecteerde professionals en samenwerkingspartners. Als je kijkt welke stappen er allemaal moesten worden gezet is het al met al nog snel gegaan. Complimenten voor de Directie Ruimte en Ontwikkeling en andere betrokkenen zoals de Programma Manager Bestuursakkoord met het Programma Bureau, ambtenaren van de Ministeries van BZK en I&W en van de gemeenten Rotterdam en Alphen aan den Rijn en de adviseur van het Bestuurscollege van het OLB, die zich allen hebben ingezet om de dag van vandaag  mogelijk te maken.

Van links naar rechts; Etienne van der Horst, gedeputeerden Elvis Tjin Asjoe, Nina den Heyer en James Kroon en programmamanager Danny Rojer

Veiligheid rond scholen

Nog belangrijker, zo benadrukt gedeputeerde Kroon, is het dat de scholieren van de betrokken scholen binnenkort een stuk veiliger naar en van school kunnen. ,,Daarom hebben wij er als Bestuurscollege voor gekozen dit project grote prioriteit toe te kennen. De rest van het wegennet moet ook dringend aangepakt worden, maar de veiligheid van onze schoolgaande jeugd staat voorop. Daarbij speelde ook een gezondheidsaspect een rol. Door de nabijheid van onverharde wegen is de concentratie stof in de lucht in de directe omgeving van de scholen hoog. Ik ben blij dat we dat meteen kunnen aanpakken,” zo heeft gedeputeerde Kroon verklaard.

,,Dit is de eerste zichtbare mijlpaal die wij door een goede samenwerking tot stand hebben doen komen, voor een beter Bonaire.  Together we stand strong!,”zo verklaarde Programma Manager Danny Rojer.  

Fase 1 start zo snel mogelijk en verbeterd de situatie op de Kaya Amsterdam. Er komt een rotonde naar de Kiminda Djabou, snelheidsdrempels en een fietspad langs de Kaya Amsterdam en naar de Papa Cornes School.
De weg achter de Raya di Solo and Strea Briante naar het voetbalvelt en Kaya Nikiboko Noord
De nieuwe weg in Rincon naar Kolegio San Luis Betran heeft 7 snelheidsdrempels ingebouwd.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo