Nieuws van Bonaire

500 sociale huurwoningen op Bonaire

Ondertekening convenant volkshuisvesting Bonaire

Kralendijk – Drie partijen slaan de handen ineen ten gunste van de Bonairiaanse volkshuisvesting. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe van Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en directeur-bestuurder Ben Oleana van woningstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) hebben op donderdag 27 juni 2019 het convenant volkshuisvesting Bonaire ondertekend. Het doel van dit convenant is de realisatie van een samenwerking rond de bouw van de 500 sociale huurwoningen op Bonaire.

Staatssecretaris Raymond Knops toont zich tevreden: “De ondertekening van het convenant vandaag is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Bonaire. Juist ook omdat het uitgaat van de prioriteiten die door Bonaire zelf zijn aangedragen en ten dienste staan voor de inwoners van Bonaire. Want daar doen we dit voor.”

Dit convenant geeft voor de komende jaren een impuls aan de opgaven op het terrein van sociale huisvesting op Bonaire. In het convenant maken de betrokken partijen bindende afspraken over de realisatie van de 500 sociale huurwoningen. Zo financiert FCB de bouw van de 500 sociale huurwoningen. Het OLB is hierbij verantwoordelijk voor onder meer de bekostiging van de benodigde infrastructuur voor het nieuwbouwproject (wegen, water en elektra) en stelt de erfpachtgronden beschikbaar. Het Rijk draagt 2,5 miljoen euro bij vanuit de Regio Envelop voor de benodigde infrastructuur. Ook neemt het Rijk de verhuursubsidie aan FCB over van het openbaar lichaam; de hiermee vrijvallende middelen zal OLB ook besteden aan de benodigde infrastructuur.

Het nieuwbouwproject

FCB heeft na jarenlange intensieve inspanning zorggedragen voor de gehele financiering van de 500 huurwoningen, voor een bedrag van 35 miljoen dollar. Gedurende de komende zeven (7) jaar zal het project in fasen gebouwd worden. RBC Bank financiert de eerste fase van 76 woningen bij Nieuw Amsterdam voor 4,5 miljoen dollar en de overige 424 woningen worden voor 23 miljoen dollar gefinancierd middels een consortium gevormd door Vidanova Bank, Vidanova Pensionfund, Foundation Pension Fund Curaçao en Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) van Bonaire. Daarnaast heeft FCB een eigen inbreng van bijna 6 miljoen dollar.

Met trots geeft Ben Oleana, directeur-bestuurder van FCB aan: “Ons motto “Building Together” staat voor samen bouwen aan wonen op Bonaire. FCB is zich ervan bewust dat wij onze missie niet alleen kunnen bereiken. Om deze reden investeren wij in een goede relatie met direct belanghebbenden en ketenpartners zoals het OLB, het Rijk en sociaal-maatschappelijke instanties om op een betrokken en resultaatgerichte wijze de kerntaken van FCB goed uit te kunnen voeren. Het staat nu vast. De bouwkosten worden door onze stichting gedragen terwijl het OLB voor de nodige bouwkavels zal zorgen. V.w.b. de infrastructuur is er op initiatief van FCB en Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) een commissie infrastructuur gevormd ter onderhandeling van de infrastructurele kosten waarbij advies wordt uitgebracht aan het Bestuurscollege van het OLB. De middelen hiervoor komen direct en indirect (door het overnemen van de verhuursubsidie) grotendeels van het Rijk. Zowel voor de huurders van FCB als de huurders op de particuliere markt zal dit zorgen voor meer evenwicht in de prijs-kwaliteit verhouding. Samen staan we sterk en het gehele project is een realiteit”.

Sociale woningbouw onderdeel Bestuursakkoord Bonaire

In het Bestuursakkoord Bonaire (november 2018) is afgesproken dat het Rijk, het OLB en de Bonairiaanse woningstichting FCB nadere afspraken zouden maken over de totale financiering van het project 500 sociale huurwoningen op Bonaire. Ook wordt de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving huurwoningmarkt eindelijk realiteit. Het convenant volkshuisvesting Bonaire geeft invulling aan deze afspraken in het Bestuursakkoord. De programmamanager van het Bestuursakkoord, Danny Rojer, was ook door het BC van Bonaire uitgenodigd om bij de ondertekening op Sint Eustatius aanwezig te zijn. Met de ondertekening van het convenant is een belangrijke zichtbare stap gezet in de uitvoering van het Bestuursakkoord.

‘’Vandaag markeert een bijzondere en mooie dag voor Bonaire. 500 gezinnen worden aankomende jaren geholpen aan betaalbare huurwoningen, wat voor hen allen zal leiden tot aanzienlijk betere leefomstandigheden. Veel van deze gezinnen kijken hier al jaren naar uit. Het convenant dat wij vandaag hebben getekend, bewijst welke betekenisvolle dingen wij voor de Bonairiaanse samenleving voor elkaar kunnen krijgen door goed samen te werken. Drie partijen hebben elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hieraan bijgedragen. Het Bestuurscollege is het Rijk in de persoon van staatssecretaris Knops zeer erkentelijk voor de bereidheid dit dossier gezamenlijk op te pakken en de benodigde financiering mee te financieren. Als Openbaar Lichaam Bonaire hadden wij de kosten daarvan niet alleen kunnen opbrengen. Wij zijn ook diep onder de indruk van de rol die de FCB heeft vervuld. Directeur Ben Oleana en zijn team verdienen een groot compliment voor hun doorzettingsvermogen en behaalde resultaat. Wij hopen dat deze samenwerking een voorbeeld is voor hoe het Rijk en het Openbaar Lichaam Bonaire samen ook andere urgente projecten uit het Bestuursakkoord kunnen realiseren’’, aldus een trotse gedeputeerde van Bonaire, Elvis Tjin Asjoe.

 

Deel dit artikel