Nieuws van Bonaire

OPINIE I Kinderopvang

 

Maak kinderopvang voor iedereen toegankelijk!

Door Nina den Heyer

Het kabinet is voornemens de kinderbijslag op Bonaire te verhogen naar $62 per maand. Gelet op de kosten van een kind conform het onderzoek van Regioplan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken is dit een kleine tegemoetkoming in de feitelijke kosten van $561 per maand die een kind van 0-4 jaar zou kosten. In tegenstelling tot Europees Nederland waar het Rijk wel fors bijdraagt aan de kosten van een kind kunnen ouders in Caribisch Nederland geen aanspraak maken op additionele voorzieningen. In Europees Nederland kunnen ouders bijvoorbeeld aanspraak maken op een kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kan door de laatste aangekondigde verhoging van 1 miljard voor kindvoorzieningen oplopen tot een vergoeding van 97% van de kosten van de kinderopvang. Ik pleit daarom voor de invoering van een dergelijke voorziening op de BES eilanden.

Conform cijfers van het CBS (2017) zou een eerste kind de ouders met een mediaan inkomen in Nederland 17% van hun inkomen kosten. Als gekeken wordt naar dezelfde cijfers voor ouders op Bonaire, dan zou dat neerkomen op 30% van het inkomen. De kanttekening hierbij is wel dat het mediaan inkomen neerkomt op ongeveer $1900 per maand, terwijl in werkelijkheid op het eiland velen rond moet komen met minder. Daarnaast bestaat het inkomen van ouders in Europees Nederland ook uit de kinderopvangtoeslag, mogelijke huurtoeslag en eventueel kindgebondenbudget.

Het liefst zou mijn partij zien dat de kinderopvang van 0-4 jarigen kosteloos zou zijn voor alle ouders. Aan het belang van de kinderopvang voor deze groep kan niemand twijfelen. In de eerste levensjaren wordt namelijk de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling en schoolcarrière van het kind. Bovendien heeft de kinderopvang in het licht van armoedebestrijding op de BES-eilanden een extra dimensie door naast stimulering van arbeidsparticipatie de rol die zij vervult bij het bieden van veilige opvang en maaltijd- en badvoorziening voor het kind.

Naast stimulering van arbeidsparticipatie van vrouwen zou het vrij toegankelijk maken van de kinderopvang ook meer werkgelegenheid scheppen, interessant zijn als leerroute voor het lokale MBO en de kans creëren voor de invoering van een eerste sectorale CAO. Dit alles gepaard gaande met de kwaliteitsverbetering van de kinderopvang op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De naschoolse opvang van 4- tot 12-jarigen zou terug moeten naar de scholen, al dan niet in samenwerking met (bestaande) kinderopvangcentra in het zogenaamde brede school/kindcentrum model.

Ik ben ervan overtuigd dat er bij het huidige kabinet en Kamerleden bereidwilligheid is om stappen te zetten. Het is aan ons om concrete plannen te leveren en ook stappen te zetten, gebaseerd op feiten en cijfers. Wij moeten weten waar we het over hebben wanneer we de dialoog aangaan.

Nina den Heyer is lid van de MPB en was in het vorige Bestuurscollege gedeputeerde voor onder meer sociale aangelegenheden.

Deel dit artikel