Bonaire

Aanscherping handhaving illegale arbeid door Arbeidsinspectie

Het handhavingsregime van de Arbeidsinspectie verandert met ingang van 1 januari 2018. Daar waar in het verleden de Arbeidsinspectie eerst een waarschuwing gaf zal de Arbeidsinspectie nu direct proces-verbaal gaan aanzeggen voor overtredingen van de Wav BES.

Waar de Arbeidsinspectie streng op gaat controleren, is dat iedere werknemer een geldig identiteitsbewijs bij zich heeft en deze kan tonen. Daarnaast moet op werkplek van de vreemdeling een geldige tewerkstellingsvergunning aanwezig zijn en kan deze desgevraagd getoond worden aan de inspecteur. Niet lokale Nederlanders en Amerikanen die hier langdurig werken moeten beschikken over een zogenaamde “Verklaring van rechtswege”. Ook als er een vreemdeling via een detacheringsbureau of een uitzendbureau  werkt, moeten de gevraagde documenten kunnen worden getoond.

Voor wat betreft het inlenen van vreemdelingen bij detacheringsbureaus of een uitzendbureau is ook de inlener werkgever in de zin van de Wav BES. Dit betekent dat als het detacheringsbureaus of het uitzendbureau geen geldige tewerkstellingsvergunning heeft ook het inlenende bedrijf de Wav BES overtreedt. Zowel de inlener als de uitlener worden door de Wav BES aangemerkt als werkgever en krijgen beiden een proces-verbaal. Deze ketenaansprakelijkheid is ook van toepassing als men als opdrachtgever optreedt.

Het nieuwe handhavingsregime is in samenspraak met het Openbaar Ministerie tot stand gekomen. Uitgangspunt is dat het Openbaar Ministerie met een versnelde procedure de werkgever een boete zal opleggen van $3000,- per overtreding. Indien er ernstige andere feiten zijn zoals mensenhandel of als het bedrijf binnen twee jaar weer in de fout gaat, dan kan  het Openbaar Ministerie de zaak voorleggen aan de rechter.

Het is belangrijk om te weten dat het overgrote deel van de bedrijven de wet- en regelgeving netjes naleeft. Als de zaken goed op orde zijn dan is er niets te vrezen. Het strengere handhavingsbeleid is vooral bedoeld om bedrijven die systematisch de wet overtreden en daardoor concurrentie voordeel hebben aan te pakken.

De Arbeidsinspectie ziet onder andere toe op de Wet arbeid vreemdelingen BES (Wav BES). In de Wav BES en de onderliggende regelgeving is de inzet van vreemdelingen geregeld. De doelstellingen van de wet zijn: (1) het voorkomen dat er verdringing van lokaal arbeidsaanbod plaatsvindt, (2) het voorkomen van valse concurrentie tussen bedrijven en (3) vreemdelingen worden uitgebuit. In mei 2017 zijn de regels rondom de inzet van vreemdelingen nader gespecificeerd. Thans wordt bij het verlenen van tewerkstellingsvergunningen nauwgezetter de wetmatigheid van de aanvragen beoordeeld.

Raadpleeg de website www.RijksdienstCN.com voor meer informatie over de Wav BES onder Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo