Nieuws van Bonaire

Cft: “Evenwichtige en reële begroting van groot belang” 

KRALENDIJK – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft in gesprek met het bestuurscollege van Bonaire aandacht gevraagd voor het opstellen van een evenwichtige en reële begroting. 

Bonaire begroot in 2023 een begrotingstekort, na jaren begrotingsoverschotten te hebben gerealiseerd. Het is van belang dat Bonaire prioriteit geeft aan een meerjarig begrotingsevenwicht en een begroting opstelt waarin zowel de ambities van Bonaire als de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam tot uiting komen. 

De begroting 2023 is op 15 november 2022 door de eilandsraad van Bonaire vastgesteld, en vervolgens door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd. Bonaire presenteert in 2023 een begrotingstekort van USD 0,9 miljoen. In gesprek met het bestuurscollege van Bonaire benadrukte het Cft het belang van een evenwichtige en reële begroting. Vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel na de coronacrisis ziet het Cft geen noodzaak voor een begrotingstekort. Het Cft wees daarbij ook op de voorlopige realisatiecijfers over 2022, die wijzen op een begrotingsoverschot over 2022 en vroeg daarbij aandacht voor een realistische begroting rekening houdend met de uitvoeringskracht van Bonaire. 

Financieel beheer

Bonaire zette het afgelopen jaar belangrijke stappen om het financieel beheer te verbeteren. Zo is eind 2022 het grondbeleid vastgesteld en is ook de vaststelling van het kwijtscheldingsbeleid een goede stap vooruit. Ook stelde Bonaire een hernieuwd plan van aanpak op voor de verbetering van het financieel beheer. De deadline voor een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening is in dit plan echter verschoven van 2022 naar 2023. Het Cft benadrukte het belang van deugdelijk financieel beheer en spoorde Bonaire aan ambitieuze doelen te blijven stellen.   

Het Cft vroeg ook aandacht voor de informatievoorziening door het bestuurscollege richting de eilandsraad en het Cft. De informatie in de uitvoeringsrapportages was in 2022 meerdere malen te beperkt om voldoende inzicht in de financiële positie van Bonaire te verkrijgen. Daarnaast werd de procedure voor het wijzigen van de begroting zoals voorgeschreven door de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, niet in alle gevallen nageleefd. Dit beperkt het inzicht in de stand van de begroting en beperkt het Cft in zijn beoordeling van de uitvoering van de begroting.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo