Nieuws van Bonaire

Overzicht wetgeving Caribisch Nederland waaraan gewerkt wordt

DEN HAAG – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een overzicht opgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen wetgeving met prioritering onder meer waar het achterstallig onderhoud betreft. Staatssecretaris Alexandra Van Huffelen had dit in april van dit jaar al toegezegd.

Ten tijde van de transitie van de Nederlandse Antillen is er voor gekozen om
Nederlands-Antilliaanse wetgeving vaak slechts ‘technisch’ om te zetten in
Nederlandse wetgeving. Thans wordt door Nederland ingezet op de toepassing van het principe van
comply or explain’.

Pas toe of leg uit is een regelgevende benadering die bij nieuw beleid, wetgeving en investeringen voor Europees Nederland telkens gebruikt wordt om te beoordelen of dit ook toegepast kan worden op Caribisch Nederland of dat er goede en uitlegbare redenen zijn dat niet te doen. Volgens Van Huffelen biedt deze benadering ruimte voor maatwerk en differentiatie.

Beleidsvoornemens

Om voor de departementen en de openbare lichamen inzichtelijk te maken welke nieuwe wet- en regelgeving is of wordt opgesteld, is het wetgevingsoverzicht met plan van aanpak opgesteld en met de departementen en de openbare lichamen afgestemd.

De in het wetgevingsoverzicht opgenomen wet- en regelgeving vloeit voort uit beleidsvoornemens en betreft niet alleen voorstellen die specifiek Caribisch Nederland betreffen, maar ook voorstellen die mede of gedeeltelijk op de eilanden betrekking heeft.

Doel van het overzicht is vooral om Caribisch Nederland te laten weten welke wet- en regelgeving op de korte en middellange termijn tot stand wordt gebracht en om bewustwording binnen de rijksoverheid te bevorderen.

Bij de wetgeving die is opgenomen in het wetgevingsoverzicht wordt voornamelijk gedacht aan wetgeving die thans ‘het meest noodzakelijk’ is. Dit is afhankelijk van de bijdrage die een voorstel kan leveren aan een gelijkwaardiger voorzieningenniveau en van de mate waarin bestaande knelpunten in Caribisch Nederland kunnen worden weggenomen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo