Nieuws van Bonaire

Opinie; Ben Oleana ~ Tijd voor verandering

Opinie; Ben Oleana ~ Tijd voor verandering

Het is tijd voor verandering. Het is tijd dat Bonaire haar lot in eigen handen neemt en een andere wending geeft aan het politieke klimaat.

De stand van zaken
Bonaire is de laatste jaren continu in ontwikkeling. Er is veel veranderd op ons eiland. Veel mensen kunnen al die veranderingen niet bijbenen. Dit veroorzaakt frustratie en staat participatie in de weg. Waardoor de bewoners belemmerd worden in hun mogelijkheden.

Sinds 10.10.10 is er natuurlijk ook vooruitgang geboekt. Kijk bijvoorbeeld naar het terrein van de zorg en het onderwijs. Binnenkort komt daar de woningbouw bij.
Maar ook zijn we stil blijven staan en soms hebben we zelfs achteruitgang geboekt. Wat dat laatste betreft is het meest duidelijke voorbeeld het gegeven dat het vertrouwen in de Nederlandse en in onze eigen politiek tot het nulpunt is gedaald.
Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat al die veranderingen als een bedreiging worden gezien. Daarom moeten wij, Bonairianen, ons lot in eigen handen nemen, zelf de kansen creëren en zelf aan een betere toekomst werken.

Wij moeten de huidige maatschappelijke problemen aanpakken en oplossen. Met daadkracht en niet met het zoveelste rapport.
Ook wij zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de problemen. Kijk bijvoorbeeld naar het functioneren van de lokale politiek en het ambtenarenapparaat. Het kan niet zo zijn dat we om die twee instituten heen moeten werken om resultaten te boeken.

De bewoners van Bonaire moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid er voor de burgers is. Burgers, bedrijven en instellingen moeten erop kunnen rekenen dat hun overheid integer is, zorgvuldig omgaat met geld – maar ook dat die overheid duidelijk is over wat haar voor ogen staat, dat zij gedane toezeggingen waarmaakt.

Waarom Bonaire niet vooruitkomt
– Er wordt veel gepraat op het eiland. Maar als het op daadkracht aankomt, blijft het vaak stil. Weinig mensen durven hierdoor heen te prikken. Kritische vragen worden niet gewaardeerd.
– Vaak wordt kritiek uitgelegd als persoonlijke aanval. Betrek niet alles op jezelf. Mensen mogen kritisch zijn. Het intimideren en bedreigen van mensen die vragen durven stellen, is een pijnlijk gegeven in onze samenleving.
– Het denken en handelen wordt bepaald door eigenbelang in plaats van het algemene belang.
– Er wordt weinig nagedacht over het eigen handelen. Er wordt meer gekeken naar beeldvorming dan naar feiten.
– Er moet meer worden gedaan aan kennis delen. Kennis is macht. Hou het niet voor jezelf. Gun elkaar iets!
– Er wordt hard gewerkt op het eiland. Maar niet altijd even efficiënt.

Wat is goed openbaar bestuur? 
De Verenigde Naties hebben acht kenmerken van goed openbaar bestuur benoemd. Deze hebben betrekking op de rechtsstaat, de democratie, het functioneren en het presteren van het openbaar bestuur.
De vier kenmerken van goed openbaar bestuur die daarmee samenhangen zijn transparantie, publieke verantwoording, effectiviteit en efficiëntie, en vraaggerichtheid (responsiviteit).

Naar een oplossing
Politici op Bonaire moeten meer gaan samenwerken. Zij moeten boven het partijbelang uit durven te stijgen en in het belang van de inwoners gaan denken en handelen.
Problemen moeten worden opgelost, al dan niet in samenwerking met de andere eilanden en/of Nederland.

Om uit de impasse te komen stel ik voor dat we voor een tussenoplossing kiezen. Naast het lokale bestuur geven we een mandaat aan tien goed opgeleide Bonairianen met daadkracht om als adviesraad te functioneren. Deze raad geeft (on)gevraagd advies aan het lokale bestuur. Kenmerkend voor het mandaat is dat het bestuursorgaan de eindverantwoordelijkheid en zeggenschap behoudt.

Oproep aan het lokale bestuur
Politici heb lef en geef tien jonge, goed opgeleide Bonairianen de mogelijkheid om samen met jullie de vicieuze cirkel te doorbreken.
Kijk samen met werkgevers, vakbonden op Bonaire, Nederland, Europese Unie, naar een betere toekomst voor Bonaire. Voor nu en de toekomstige generaties.

Rocargo
Deel dit artikel