Geen categorie

Geen goedkeuring voor begroting Sint Eustatius

bes eilanden groep

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de begroting 2017 van Sint Eustatius niet goedgekeurd. De begroting van het openbaar lichaam voldoet niet aan de eisen die de wet stelt. Het bestuurscollege van Sint Eustatius moet nu zo spoedig mogelijk een nieuwe ontwerpbegroting opstellen. Dat heeft minister Plasterk vandaag aan het Bestuurcollege en de Eilandsraad van Sint Eustatius laten weten.

Volgens de Wet financiën openbare lichamen BES moet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedkeuring verlenen aan een door de Eilandsraad vastgestelde begroting. De begroting 2017 van Sint Eustatius voldoet niet aan de eisen van de wet omdat het geraamde personeelsbudget te krap is om te kunnen voldoen aan de volledige personeelsbezetting, er geen rekening is gehouden met onvoorziene uitgaven, en de uitgaven die zijn geraamd voor de uitvoering van het Plan van Aanpak voor het op orde brengen en onder controle krijgen van de bestuurlijke problematiek niet van dekking is voorzien.

Het is nu aan het bestuurscollege om snel een ontwerpbegroting op te stellen die wel voldoet aan de wet. Het College financieel toezicht BES zal dan opnieuw advies uitbrengen waarna met inachtneming van dat advies de nieuwe begroting aan de Eilandsraad wordt aangeboden ter vaststelling.

Zolang er geen goedkeuring is verleend aan de begroting 2017, moeten alle uitgaven en verplichtingen die het eilandgebied vanaf 1 januari 2017 wil doen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit artikel