Politiek & Bestuur

Nieuwe organisatie wil gelijke rechten burgers Koninkrijk

Het koninkrijkscomité Stem van het Volk is een nieuwe organisatie die zich inzet voor de gelijke rechten van alle burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. De organisatie, die onlangs is opgericht, is op dit moment actief in Nederland, Curaçao en Bonaire en wil in de komende periode een aantal punten vastleggen die in het regeerprogramma van de volgende regering opgenomen dienen te worden.

Manifest Koninkrijks comité “stem van het volk” afdeling Curacao:
Voor u ligt de manifest van Koninkrijks comité stem van het volk voor wat betreft de verkiezingen op Curaçao 30 september 2016.

Na het inventariseren van verschillende ontwikkelingen, die wij hebben geconstateerd en besproken met de buurtbewoners, organisaties en ondernemers in verschillende wijken, naast het bestuderen van politieke verkiezingsprogramma’s zijn wij overgaan tot het formuleren van dit manifest.

Vanuit de bevindingen, knelpunten en wensen die er leven bij diverse doelgroepen en bewoners kunnen wij meer feitelijke uitgangspunten en richtlijn bieden aan de politieke groeperingen, via deze aandachtspunten dat voor het volk aan prioriteit wint boven al de andere gedachtengoed dat door politieke organisaties wordt geambieerd.
Wij pleitten voor een meer capabele en effectieve bestuursorgaan die door integere personen zal worden bekleed die prioriteit geeft aan armoedebestrijding als speerpunt van een sociaal christelijk beleid.
Een actieve democratie waar het volk haar eigen stem laat horen, door het aanbieden van dit manifest die weldegelijk door de Nieuw gekozen partijen c.q. coalitie meegenomen dient te worden binnen hun bestuursperiode met een deadline voor het uitvoeren ervan. De betrokkenheid van het volk, bij het bepalen en uitvoeren van het manifest voor hun toekomst, dient een must te worden waarmee alle politici rekening mee dienen te houden.
Overheids NV en stichtingen die door publieke domein worden beheerd dienen weer onder Ministeriële verantwoordelijkheid te komen gezien dit de primaire levens behoefte bewaken van het volk, waardoor de overheid dient zorg te dragen dat het beleid menswaardige wordt.
In het jaar 2017 bestaat het Koninkrijks grondwet 100 jaar, waar er verschillende bestuur en staatsrecht specialisten en wetenschappers gezamenlijk aan het bezien zijn welke rol de kiesrecht dient in te nemen in een veranderde samenleving.
Wij zullen te zijner tijd met een uitgewerkt voorstel komen voor een artikel binnen de kiesrecht, dat de kiezers de mogelijkheid biedt, het ontslag van verkozenen via een publieksenquête op grond van het functionering op te eisen.
Aanvullend dat het volk eigen manifest aan de partijen kan voordragen, waarmee in het regeerakkoord rekening mee dient te worden gehouden.
Met dank aan : de comité leden, de Nederlandse afdeling, Bonairiaanse afdeling, de volkswijken van Curaçao, organisaties, MKB, en in het bijzonder die met hand en spandiensten zorg hebben gedragen dat dit plan werd gerealiseerd: Multi Management Service (MMS), dhr. H.R. M. Maduro, mw. F. Comvalius, dhr. C. Daal, dhr. R en mw. M. Janga, dhr. A.M. Bakuna en dhr. R.R.A. Maduro voor zijn inspanningen en het opzetten voor het opzetten van Comité Stem van het volk afdeling Curaçao.

MANIFEST VOLKSAKKOORD MET POLITIEKE PARTIJEN

Het Koninkrijks comité “Stem van het Volk” bestaat uit ingezetenen uit verschillende geledingen en bevolkingsgroepen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Het comité stelt zich ten doel het bevorderen van politieke bewustwording en beleidsinformatie aan de ingezetenen van het koninkrijk.
In verkiezingstijd zal het comité zich inzetten om de kiesgerechtigden te informeren en te mobiliseren om actief en bewust aan die verkiezingen mee te doen in het land waar verkiezingen wordt gehouden.
Zowel academici, ondernemers, veldwerkers, middenkaders, activisten, hulpverleners, landbouwers en arbeiders maken deel uit van het comité.
De deelnemers hebben verschillende etnische afkomst zoals Curaçaose, Surinaamse, Nederlandse, Latijnse Amerikaanse, Hatiaanse, Chinese, Bonairiaanse, Portugese, Dominicaanse, Libanese, indiaanse en van vele andere origine. Allen hebben ze een gemeenschappelijke doel; een veilig, tolerant, welvarend en vooruitgaand land.
Een land waar wij gezamenlijk dienen voor te zorgen dat de komende generatie zeker kan zijn van de toekomst.
Een land waar de overheid dient zorg te dragen dat al zijn onderdanen zich kunnen ontwikkelen en veilig kunnen voelen zonder discriminatie op het gebied ras, afkomst, godsdienst, geaardheid of andere levensbeschouwing of gedachtengoed.
Geen enkel groep dient door dominante groeperingen ondergeschikt te raken door regelgeving, wijze van behandelen of discriminatie binnen de samenleving.
De overheid dient middelen ter beschikking te stellen via projecten, voorlichting en activiteiten ten behoeve van de integratie van deze groepen.

1200

Parallel hieraan dient binnen het onderwijs via de vakken geschiedenis maatschappijleer en staatsinrichting meer kennis van de Curaçaose samenleving en culturele achtergronden van voornoemde groepen te worden gegeven aan de leerlingen op scholen.
Ook dient een gedegen inburgering van immigranten te worden opgezet, zodat deze vreemdelingen op korte termijn kunnen integreren binnen de Curaçaose samenleving.
Dit bevordert meer begrip onderling en bestrijdt discriminatie, intolerantie, haat en vooroordelen onderling.
Een maatschappij en overheid die gefocust is op de consumptieve van de samenleving zonder rekening te houden met onderlinge verschillen tussen producerende en consumerende groepen qua gedachtengoed en tradities, zal impasses creëren onderling met alle gevolgen vandien.
Daarom is het streven van het comité “stem van het volk” om deze impasses te doorbreken door een afspiegeling te zijn van groeperingen binnen de samenleving. Het gaat om “nation building”.
Door een tweedeling te creëren door verschillende politici en media over uitbuiting van de andere etnische groepen door de dominante groep, ontstaat een kloof tussen groepen en wekt dat het gevoel op bij beide groepen van wij en zij.
Deze ontwikkelingen dienen zo snel mogelijk te worden aangepakt, aangezien het funest is voor de ontwikkeling van het land, de onderlinge saamhorigheidsgevoel en sommigen het gevoel geeft dat zij hier niet thuis horen.
Vanuit onze uitgangspunten zal respect moeten worden gegeven aan anders denkenden en immigranten die ook ervoor zorgen en ertoe bijdragen dat onze samenleving met haar multi-etnische en multiculturele samenstelling welvarend en leefbaar zal zijn.

Onze organisatie zal beleidsresultaten inventariseren om, samenwerking aan te gaan met verschillende sociale en levensbeschouwelijke instellingen die dezelfde doelstelling voorstaan als ons comité.
Ons streven is dat in deze decennia van de 21ste eeuw voorzieningen worden getroffen voor jongeren en jongvolwassenen, op het gebied van onderwijs, zorg, huisvesting, welzijn en werkgelegenheid. De zorg voor ouderen, in het bijzonder de dementerende en Alzheimer patiënten, dient te worden verbeterd.
Wij willen dat ieder ingezetene van het land respectvol en gelijkwaardig wordt behandeld en dat zij en hun eigendommen door de overheid wordt beschermd.
De overheid dient transparant te zijn naar de burger toe. Het comité “Stem van het Volk” zal als leidraad blijven hanteren het bevorderen van het optimaal informeren en betrekken van de bevolking bij het beleid van de overheid.
Door de krachten samen te bundelen zal het land Curaçao zowel sociaal als economisch vooruitgaan.
Het op komen voor de sociaal zwakkeren dient hoofdprioriteit te zijn van het sociaal beleid, parallel met het bevorderen van de veiligheid binnen de samenleving. Met een samenwerkingsverband op politieke vlak, ondanks de verschillen, kunnen de problemen effectiever worden aangepakt.
Het comité “stem van het volk” pleit voor deprivatisering van aqualectra en het verkopen van de isla raffinaderij met goede verkoopvoorwaarden voor wat betreft innovatie en verplaatsing van de raffinaderij. Ook is het comité van mening dat de FKP (fundshon kas popular) een overheidsdienst moet worden (dienst volkshuisvesting) onder ministeriële verantwoordelijkheid.
Politici en bestuurders moeten zich ijveren voor duurzame economische groei, een groene milieu, creëren van arbeidsplaatsen, het waarborgen van de veiligheid van de burgers, goed onderwijs en adequate gezondheidszorg voor een ieder.
Hiervoor is nodig dat er een andersoortig bestuursklimaat en –mentaliteit gaat heersen binnen het land Curaçao. Wij moeten stemmen op kandidaten en partijen die zichzelf en de bevolking serieus neemt en bereidt zijn om hun verantwoordelijkheid te dragen. Zij moeten als ‘role-models’ kunnen fungeren en een pragmatische en realistische aanpak voorstaan. Aan populisme en loze beloftes hebben wij als kiezers geen boodschap.
Wij zullen stemmen op kandidaten die zich in ons manifest kunnen vinden en deze onderschrijven. Wij hebben niks aan daagsvliegen en gelukzoekers.
Wat wij als volk nodig hebben zijn serieuze, deskundige en actieve bestuurders die bereid zijn om de mouwen te stropen en offers te brengen ten behoeve van het algemeen belang. Mensen die niet uit zijn op eigen gewin of prestige, maar in staat zijn om de maatschappelijke problemen het hoofd te bieden en het land leefbaar en welvarend te maken.
Daarbij is bestuurlijke inzicht en ervaring onontbeerlijk. Gevestigde partijen doen er goed aan om nieuwe dynamische kandidaten naar voren te schuiven en hun vanuit de ervaren partijkaders te ondersteunen. Nieuwe partijen zullen zich moeten versterken met deskundige en ervaren burgers die hun sporen verdient hebben op het bestuurlijke vlak, om zodoende de bestuurlijke onervaren kandidaten te ondersteunen en te versterken.
Ook het uitvoerend ambtelijk apparaat moet op de schop en door middel van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en functieherwaardering worden gereorganiseerd en geprofessionaliseerd.
Er dient regelmatig overleg te worden gevoerd met het maatschappelijke middenveld en vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers.
Wij moeten onze krachten bundelen en zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons verdeeld.
Wie het algemeen belang dient, dient daarmee ook zijn eigen belang.

Deel dit artikel