Immigratie & emigratie

Controles rondom arbeid door vreemdelingen

Begin mei heeft Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) samen met de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Caribisch Nederland (SZW) en de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) controles uitgevoerd rondom arbeid door vreemdelingen. De controles richtten zich op het opsporen van illegale tewerkstelling van vreemdelingen en de omstandigheden waaronder de vreemdelingen werken. Daarnaast hebben de controles tot doel om mogelijke gevallen van arbeidsuitbuiting te signaleren.

Samenwerking

Rocargo

Binnen Caribisch Nederland wordt rondom de uitvoering en toezicht op vreemdelingen intensief samengewerkt tussen KPCN, Koninklijke Marechaussee KMar, B/CN, Arbeidsinspectie en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Op initiatief van de IND overleggen de toezichthouders binnen het zogenaamde Ketenoverleg hoe de in- en uitstroom van vreemdelingen te beheersen en hoe de naleving van de verschillende wetten kan worden gecontroleerd. De verschillende toezichthouders kunnen rondom het  uitvoeren van toezicht het initiatief nemen.

Aanleiding actie

Voor deze actie heeft de Arbeidsinspectie het initiatief genomen. De aanleiding voor het initiatief waren verschillende signalen van de Unit SZW rondom tewerkstellingsvergunningen (TWV’s).

Werkwijze

Tijdens de controles had KPCN de operationele leiding en stelde de identiteit vast van de aangetroffen personen. De Arbeidsinspectie inspecteerde  of de werkgever een tewerkstellingsvergunning had om aangetroffen vreemdelingen arbeid te laten verrichten. Daarnaast inspecteerde de Arbeidsinspectie of het minimum loon werd betaald, de arbeidstijden en de veiligheid op de werkplek.

Resultaten

Tijdens de actie zijn op Saba en Sint Eustatius acht locaties gecontroleerd. Het betrof zes supermarkten, een metaalwaren winkel en een non-profit instelling. Tijdens de controles zijn in totaal 23 werknemers aangetroffen, waarvan 18 vreemdelingen. De aangetroffen vreemdelingen waren afkomstig uit verschillende landen. Het betrof vooral vreemdelingen uit China, Midden- en Zuid Amerika. Daarnaast zijn vreemdelingen uit Noord Amerika, de Filipijnen en West-Europa aangetroffen.

Omstandigheden

Verschillende supermarkten hadden geen of onvoldoende brandblusmiddelen voorhanden of andere middelen voor bedrijfshulpverlening. In een enkel geval was het pand niet voorzien van een nooduitgang aan de achterzijde van het pand. Terwijl dat gelet op de inrichting van de winkel wel zou moeten. In  een enkel geval is een onhygiënische situatie aangetroffen. Het betreft deels zaken waar het toezicht door het Openbaar Lichaam wordt uitgevoerd. Het Openbaar Lichaam is daarover geïnformeerd.

Handhaving

Van de acht bedrijven die zijn gecontroleerd hebben vier bedrijven (50%) een waarschuwing gekregen van de Arbeidsinspectie. De waarschuwingen hadden vooral betrekking op het niet naleven van de regels rondom arbeid door vreemdelingen. In twee gevallen betrof het zelfs een tweede waarschuwing. Bij een volgende constatering van dezelfde feiten zal zonder pardon proces-verbaal worden opgemaakt.

Bij een tweetal bedrijven heeft de Belastingdienst onregelmatigheden geconstateerd welke aanleiding geeft tot een verdergaand onderzoek.

Deel dit artikel