Nieuws uit Nederland

Concrete stappen in zicht met modernisering socialezekerheidsstelsel Caribisch Nederland

DEN HAAG – Het wetsvoorstel tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten  voor Caribisch Nederland krijgt steun van de Raad van State. Het doel is de rechten en plichten van werkenden en ingezetenen te verduidelijken en te verbeteren. Hiermee wil het Nederlandse kabinet de bestaanszekerheid op de eilanden versterken.

Deze zogenaamde wijzigingswet SZW-wetten BES 2024 introduceert aanpassingen in het socialezekerheidsstelsel en de verlofregelgeving. Het doel is om deze regelgeving meer in lijn te brengen met die van Europees Nederland.

Rocargo

Het wetsvoorstel beoogt een gelijkwaardiger voorzieningenniveau te realiseren, passend bij de specifieke context van Caribisch Nederland. Dit moet bijdragen aan de verbetering van de bestaanszekerheid op de eilanden. Het wetsvoorstel omvat maatregelen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, verlofregelingen, kinderbijslag en ouderdomsverzekering.

De Raad van State onderschrijft de voorgestelde aanpassingen en benadrukt het belang van concrete vervolgstappen. De toelichting moet deze stappen duidelijk maken en in samenwerking met de eilanden voortvarend uitvoeren. Er is brede steun vanuit de openbare lichamen en de Centraal Dialogen, hoewel ook wordt aangedrongen op een voortvarend beleid ten aanzien van het sociaal minimum.

Toekomstige Stappen

De Raad van State adviseert om in de toelichting inzicht te bieden in de concrete vervolgstappen die nodig zijn om het socialezekerheidsstelsel verder te moderniseren. Het huidige stelsel is grotendeels gebaseerd op wetgeving van de voormalige Nederlandse Antillen. 

Het kabinet erkent dat voor een gelijkwaardig voorzieningenniveau meer nodig is dan dit wetsvoorstel. Er zal aanvullend onderzoek worden gedaan naar verdere verbeteringen, zoals de verhouding tussen loondoorbetaling door de werkgever en ziekengeld bij arbeidsongeschiktheid.

Minister Carola Schouten deelt de mening dat de toelichting uitgebreider kan ingaan op de verhouding van het wetsvoorstel tot andere initiatieven om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland te verbeteren. 

De Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland heeft onlangs haar rapport ‘Een waardig bestaan: Een sociaal minimum dat voorziet in toenemend perspectief op zelfredzaamheid’ gepubliceerd. Dit rapport benadrukt dat bestaanszekerheid verder reikt dan alleen financiële aspecten.

“Het kabinet streeft naar een gelijkwaardig voorzieningenniveau voor Caribisch Nederland. Naast voldoende inkomen is het belangrijk dat er ook publiek georganiseerd openbaar vervoer, betaalbare huisvesting, water, energie en telecommunicatie beschikbaar zijn.”

Rocargo

Aanpassingen

Het wetsvoorstel is op enkele punten aangepast en vereenvoudigd. Zo is de terminologie verduidelijkt en zijn bepalingen over zorgverlof, zwangerschapsverlof en calamiteitenverlof opgenomen. Ook zijn er aanpassingen gedaan in de pensioenuitkering en de wachtdagenregeling bij ziekte en ongevallen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo