Nieuws van Bonaire

Plantage Bolivia – Deel 3 – Plannen

Door Auke van der Berg

Uiteraard heb je plannen als je een gebied als Plantage Bolivia koopt. Ook weet je dat er spelregels zijn die jouw plannen gaan toetsen. 

1200

Als eerste kijk je naar het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). 

In opdracht van Bonaire Properties nv heeft KuiperCompagnons in samenwerking met Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling bv de plannen voor het gebied gepresenteerd op de website https://www.landgoedbolivia.nl/content/uploads/Landgoed-Bolivia_150-dpi.pdf

Uiteraard heeft men ook gekeken naar het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan:

Het volledige landgoed heeft in het huidige ROB één bestemming, namelijk ‘Open Landschap’. Onder de bestemming ‘Open Landschap’ wordt dat deel van Bonaire verstaan dat onbebouwd is en geen concrete functie heeft. Deze gebieden zijn niet in ‘gebruik’. Deze gebieden zijn bestemd voor ‘Open landschap’, een soort ‘Pauzelandschap’. Met deze bestemming wordt voorkomen dat het gebied ongecontroleerd wordt bebouwd en wordt het open landschap behouden. Bij deze bestemming behoren ook wegen, paden, waterlopen en waterpartijen.

Binnen het landgoed, op de rand van het Middenterras, liggen nog 2 aanvullende dubbelbestemmingen, namelijk ‘Waarde – Archeologie’ en ‘Waarde – Kueba’.

Deze bestemmingen zijn opgelegd om bescherming te bieden aan de aanwezige archeologische waarden en waardevolle grotten. Het betreft hier een dubbelbestemming, wat inhoudt dat deze bestemming de bouwmogelijkheden van de eveneens ter plaatse geldende bestemming wegneemt. De regeling is primair gericht op het beschermen van de archeologische waarden en grotten. Voor veel werkzaamheden geldt dat deze zonder vergunning niet mogelijk zijn. Bouwen en andere werkzaamheden zijn pas mogelijk als is aangetoond dat deze geen negatieve invloed hebben op de waarden, en er een vrijstelling van het Bestuurscollege is verkregen.

Dat laatste, dat bouwen en andere werkzaamheden, is pas mogelijk als is aangetoond dat deze activiteiten ‘geen negatieve invloed hebben op de waarden’. Daarom moet er een m.e.r. worden gemaakt.

De website https://www.commissiemer.nl/onze-diensten/wat-is-mer legt uit wat een m.e.r. is:

Rocargo

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project. 

Wat is het doel?

Met milieueffectrapportage krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming over een plan of project, zoals een windturbinepark, de aanleg van een weg of een nieuw bedrijventerrein. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport. Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen. De overheid, die besluit over het plan of project, kan zo het rapport meenemen in haar overwegingen.

Je zou verwachten dat je als ondernemer snel aan de slag gaat met die m.e.r. als je in 2024 de eerste huizen denkt op te leveren.

Maar tot op heden zijn er nog geen mensen benoemd om die rapportage op zich te nemen.

Heb je die m.e.r. uit laten voeren, moet je uiteraard vergunningen voor de uitvoering van al die plannen aanvragen. Ook die procedures hebben tijd nodig, al zit daar wat rek in op het eiland. Desnoods regel je achteraf een en ander.

Bovendien verwacht de ondernemer vermoedelijk weinig problemen rond die vergunningen. De plannen zijn te mooi om over wat papierwerk te struikelen.

Bonaire Properties nv zegt bijvoorbeeld dat het maar een klein deel van het gebied wil ontwikkelen voor woning-, land- en tuinbouw en ecotoerisme. 

‘In de resterende 90% zal de natuur waar nodig worden hersteld en onder professioneel beheer gebracht. De uitgangspunten van het plan passen in het beleid van het openbaar lichaam. Het is de wens van het Bestuurscollege om – met behoud van natuur en cultuur – welvaart en welzijn van de lokale bevolking te bevorderen door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, betaalbare huisvesting en meer lokale productie van groente en fruit.’

Tegen dit verhaal kun je amper bezwaar maken. Iedereen aan het werk, iedereen een huis en iedereen iedere dag een bord vol groente en een schaaltje fruit.

Lees HIER deel 1 en deel 2

Deel dit artikel