Nieuws van Bonaire

Nieuwe woonwijk Hato stap dichterbij

Nieuwe woonwijk Hato stap dichterbij

Kralendijk – Met de presentatie van een verkavelingsplan is de bouw van een nieuwe woonwijk van Fundashon Cas Bonairiano in Hato een stap dichterbij gekomen.

Het gaat om een wijk met 204 huurwoningen en 50 koopwoningen. Het wordt een gevarieerde wijk met zowel 1, 2 als 3 slaapkamer woningen. In het plan voor de nieuwe wijk is er veel aandacht voor de woon – en leef kwaliteit. Er is ruimte voor een groenzone, sport & spel en een ontmoetingsplekken. Ook is er ruimte gereserveerd voor sociale voorzieningen. De specifieke behoefte wordt onderzocht. De te bouwen woningen vallen in de hogere huurklasse door de ligging in Hato waar de grondprijs duurder is. De koopwoningen komen aan de kant van de bestaande woningen. 

In 2018 is in het Bestuursakkoord afgesproken om 500 sociale huurwoningen op Bonaire te bouwen. Fundashon Cas Bonairiano (FCB), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het openbaar lichaam Bonaire (OLB) hebben later dit nogmaals met elkaar vastgelegd in een convenant. 

Het openbaar lichaam Bonaire heeft diverse plekken voor de nieuw te bouwen woningen aangewezen. Een daarvan is het terrein in Hato waar nu een verkavelingsplan voor is gemaakt. Het terrein in Hato heeft al een woonbestemming in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

Begin november 2020 is een basisidee voor de wijk besproken met belanghebbenden, waaronder ook de huidige bewoners van Hato. Zo kregen FCB en OLB te horen wat er in de wijk speelt en of er behoeftes of suggesties zijn die in het plan kunnen worden meegenomen.

De bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over de staat van de wegen, de mogelijke verkeersoverlast en waardedaling van hun woningen. In de plannen wordt het verkeer van en naar de nieuwe woonwijk zoveel mogelijk over ontsluitingswegen buiten de bestaande wijk geleid. Er komt een verbindingsweg tussen Kaya Leiden en Kaya Debrot. Vanuit de directie Ruimte en Ontwikkeling worden de zorgen over de staat van de wegen en mogelijke waardedaling opgepakt. 

In het gebied zijn veel beschermde bomen. Het idee is om deze bomen zoveel mogelijk in een groenzone op te nemen. Deze zone kan ook worden gebruikt als park door de bewoners van de nieuwe en de bestaande woonwijk Hato. Bovendien kan ook hier water worden opgevangen.

Binnenkort liggen het verkavelingsplan en het uitwerkingsplan voor de planologische medewerking ter inzage bij de directie Ruimte en Ontwikkeling.


Lees ook:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo