Nieuws van Bonaire

Verslag werkbezoek Bestuurscollege in Nederland

Foto – Nico van der Ven
Gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe in gesprek met de voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD Annemarie Jorritsma-Lebbink.

Den Haag –  Het opknappen van het wegennet, de bestrijding van de armoede, het veiligstellen van de brandstofvoorziening en het versterken van de uitvoeringskracht van het openbaar lichaam Bonaire waren de meest urgente thema’s die gezaghebber Edison Rijna en de gedeputeerden Nina den Heyer en Elvis Tjin Asjoe aan de orde hebben gesteld tijdens hun werkbezoek aan Europees Nederland.

Foto – Nico van der Ven
Gedeputeerde Nina den Heyer pleitte bij staatssecretaris Tamara van Ark van SZW onder meer voor de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de onderstand van het Rijk naar het openbaar lichaam Bonaire.

Gedeputeerde Den Heyer sprak onder meer met minister Arie Slob van Onderwijs over de behoefte aan speciaal onderwijs. Met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken ging het over het armoedebeleid (waaronder de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de onderstand van het Rijk naar het OLB, de toeslag voor alleenstaande AOV’ers en de verdubbeling van de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen), de kinderopvang en de Centraal Dialoog. Met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid besprak ze o.a. de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor ziektekosten af te sluiten, mogelijke samenwerking met het kennisinstituut Movisie in het kader van mantelzorg, het ondergebruik van tandartszorg door kinderen, de wenselijkheid van een family justicecenter alsmede de uitvoeringsagenda van het sport en preventieakkoord.

Gedeputeerde Tjin Asjoe ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de zeehaven en met het Centraal Bureau voor de Statistiek over het opzetten van een datavoorziening. Hij sprak met de ambtelijke top van I&W indringend over de noodzaak het tempo waarin het opknappen van de wegen zich voltrekt op te voeren.   

Rijna bereikte overeenstemming met de ministeries van I&W, EZK en BZK over de wijze waarop de beschikbaarheid van brandstof zeker kan worden gesteld; dit voor het onverhoopte geval dat de VS besluit de ontheffing van het gebruik van Venezolaanse olie niet te verlengen. Zowel voor de korte als de middellangere termijn heeft de gezaghebber garanties gekregen dat het Rijk instaat voor de continuïteit van de brandstofvoorziening.

De delegatie pleitte in een overleg met de Tweede Kamercommissie onder meer voor Koninkrijksrelaties voor erkenning van het Papiaments in het Europees handvest. Tevens werden gesprekken gevoerd met de Eerste Kamerleden Annemarie Jorritsma (VVD), Paul Rosenmöller en Ruard Ganzevoort (GroenLinks) en Jeroen Recourt (PvdA) waarbij ook het wegennet en het armoedebeleid aan de orde kwamen. In april zal de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Bonaire brengen dat samenvalt met de viering van Dia di Rincon.

Veel gesprekken hadden – in vervolg op het advies van de Raad van State – betrekking op het verbeteren van enerzijds de samenwerking tussen de ministeries en anderzijds het effectiever maken van de samenwerking tussen het Rijk en het openbaar lichaam Bonaire. Ook is uitvoerig aandacht besteed aan de noodzakelijke versterking van het overheidsapparaat en dan vooral de uitvoeringskracht.

Foto – Nico van der Ven
Gedeputeerde Nina den Heyer en WEB-directeuren Alfredo Koolman en Joanne Balentien-Nicastia spraken met de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties onder wie voorzitter Jan Paternotte, Nevin Özütok (GroenLinks), Antje Diertens (D66), Machiel de Graaf (PVV) en – niet op de foto – André Bosman (VVD) en Chris van Dam (CDA). Rechts griffier Tim de Lange.

Den Heyer en Tjin Asjoe namen deel aan speciaal voor lokale bestuurders bestemde trainingen van de Wethoudersverenging, Rijna woonde de burgemeestersconferentie bij. Een van de hoogtepunten van het werkbezoek was de informatiebijeenkomst en masterplansessie voor in Europees Nederland wonende Bonairianen. De delegatie was niet alleen onder de indruk van de grote opkomst, maar vooral ook van het enthousiasme waarmee de deelnemers ideeën leverden voor een beter Bonaire.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo