Nieuws uit Nederland

Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor Caribisch Nederland 

DEN HAAG – De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland. Daarin worden thema’s benoemd die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is de omgeving, waarin wij als mensen leven, wonen, werken, reizen en recreëren.

De fysieke leefomgeving bestaat uit bouwwerken, infrastructuur, water, maar bijvoorbeeld ook bodem en ondergrond, lucht, natuur, landbouw, landschappen en cultureel erfgoed.

Volgens Nederland staan de openbare lichamen van Bonaire, Saba, Sint-Eustatius voor grote ruimtelijke opgaven. De groei van de bevolking, klimaatverandering, economische groei en transities, voedselzekerheid, maar ook de bescherming van de unieke cultuur en natuur vragen om ruimtelijke keuzes.

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties: “Gezien de complexiteit en de urgentie van de opgaven en de ruimtelijke belangen daarbij heeft het kabinet ervoor gekozen nadrukkelijker invulling te gaan geven aan zijn rol in de ruimtelijke ontwikkeling van de drie eilanden.”

Thema’s

Het ruimtelijk rijksbeleid in Caribisch Nederland omvat veertien thema’s. Per thema worden de beleidsdoelstellingen beschreven en de uitgangspunten toegelicht. Thema’s zijn bijvoorbeeld een woningvoorraad die aansluit op de lokale behoefte, goed waterbeheer om overstromingen, droogte en erosie te beperken, klimaatverandering en beschermen van natuur, milieu en cultureel erfgoed. Bij het opstellen en wijzigen van hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen moeten de openbare lichamen van de eilanden de thema’s op een goede manier verwerken.

Om het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma uit te kunnen voeren, komt er een periodiek overleg waarin toekomstige plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening worden besproken. De bestuurscolleges hebben dan in één keer alle betrokkenen van de verschillende ministeries aan tafel. 

Ministeries

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor Caribisch Nederland is opgesteld in overleg met de bestuurscolleges van de openbare lichamen en de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de fysieke omgeving. 

Dit zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo