Nieuws van Bonaire

Nieuwe milieuregels van kracht op Bonaire, Saba en Sint Eustatius

KRALENDIJK – Vanaf 1 april worden op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius nieuwe milieuregels van kracht die als doel hebben de kwetsbare natuur en koraal-ecosystemen beter te beschermen. Deze regels zijn onderdeel van de wet Vrom Bes en het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES), waarin staat dat lokale besturen een eigen toezicht- en handhavingsbeleid moeten opstellen.

Er komt ook een jaarlijkse rapportage over de voortgang aan de eilandsraden en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het nieuwe stelsel maakt onderscheid tussen bedrijven op basis van hun impact op het milieu en introduceert moderne, uitvoerbare regels voor milieubeheer, met specifieke aandacht voor activiteiten nabij kwetsbare natuur.

Voor bedrijven die een lichte tot matige impact hebben op het milieu gelden algemene regels. Dit zijn bijvoorbeeld garagebedrijven, resorts en bouwbedrijven. Bedrijven die het milieu zwaarder belasten, zoals stortplaatsen en steenbrekers, vragen op grond van het IAB BES een milieuvergunning aan. De algemene regels worden in verordeningen door de eilandbesturen zelf vastgesteld op basis van uitgangspunten in het IAB BES.

De eilanden bepalen dus zelf hoe ze verder invulling geven aan de algemene regels en kunnen zo rekening houden met wat het beste werkt onder de lokale omstandigheden.

Maatwerk

Zo staat er in de algemene regels bij het IAB bijvoorbeeld dat garagebedrijven ervoor moeten zorgen dat bodembedreigende stoffen enkel gebruikt mogen worden boven een aaneengesloten bodembeschermende voorziening en dat lekkage van deze stoffen moet worden voorkomen. De eilandbesturen kunnen zelf in een verordening kiezen welke regels ze hieraan verbinden. Bijvoorbeeld hoe bij een lekkage bodembedreigende stoffen snel opgeruimd moeten worden en wat de vereisten zijn voor een aaneengesloten bodembeschermende voorziening (bijvoorbeeld betonnen vloer of lekbak). Ook zijn er een aantal regels voor de bescherming van het kwetsbare aquatische milieu. Zo mag ongezuiverd afvalwater niet in zee worden geloosd.

Het IAB treedt vanaf 1 april 2024 gefaseerd in werking. Op die manier krijgen betrokken bedrijven en organisaties voldoende ruimte om de benodigde investeringen te doen in materialen die nodig zijn om de regels na te kunnen leven, zoals olieafscheiders en vetvangers.

Deel dit artikel