Nieuws van Bonaire

Eilandsraad Bonaire stemt in met maatregelen om huurlasten te verlagen en rechtsbescherming van huurders te verbeteren

KRALENDIJK – Op 8 maart heeft de Eilandsraad van Bonaire ingestemd met maatregelen om huurlasten te verlagen en de rechtsbescherming van huurders te verbeteren. De maatregelen omvatten de aanpassing van de huur naar inkomenstabel, die nu ook toegepast wordt op sociale huurwoningen. Dit betekent dat huurders, zowel sociaal als particulier, in een gelijke situatie worden gebracht.

Een van de belangrijkste maatregelen is de aanpassing van de huur naar inkomenstabel, die nu ook wordt toegepast op de sociale huurwoningen. Deze tabel geeft aan welk deel van het huishoudinkomen maximaal besteed zou moeten worden aan huur om per maand rond te komen. Door deze tabel nu ook toe te passen op de sociale huursector, wordt voor alle huurders een gelijke situatie gecreëerd om de huurlasten te verlagen. De nieuwe tabel is opgesteld in samenwerking met het NIBUD, een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën.

Voor mensen die bij Fundashon Cas Bonairiano huren, betekent de nieuwe tabel dat zij gemiddeld $ 115 per maand minder huur gaan betalen. De huur naar inkomenstabel bepaalt namelijk de huurkorting die huurders van hun sociale verhuurder ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om huurders met een laag inkomen te ontzien en de huurprijs beter af te stemmen op hun financiële situatie.

Een andere maatregel is de aanpassing van de liberalisatiegrens van $ 750 naar $ 937. Hierdoor worden meer huurwoningen, zowel in het sociale als het particuliere huursegment, onder de jurisdictie van de Huurcommissie gebracht. Huurders van woningen tot $ 937 per maand kunnen bij twijfels over de hoogte van de huurprijs aan de Huurcommissie vragen om de huurprijs te toetsen aan het woningwaarderingsstelsel en een uitspraak te doen die bindend is voor zowel huurder als verhuurder. Hiermee wordt de rechtszekerheid voor huurders verhoogd, met mogelijk een lagere huurprijs als resultaat. De aanpassing van de liberalisatiegrens zorgt er dus voor dat huurders beter beschermd worden tegen te hoge huurprijzen.

Deze tabel wordt al toegepast in de pilot Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV) van het Openbaar Lichaam Bonaire. Huurders in de particuliere huursector met een maandelijks huishoudinkomen tot maximaal drie keer het wettelijk minimumloon ($ 3.708) kunnen gebruik maken van deze tijdelijke huurlastenverlaging. Nu wordt deze tabel dus ook toegepast in de sociale huursector, wat zorgt voor meer gelijkheid tussen huurders in de particuliere en sociale huursector.

De maatregelen zijn opgenomen in de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland, die het Openbaar Lichaam Bonaire met het Ministerie van Binnenlandse Zaken/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BZK/VRO) is overeengekomen om gezamenlijk te werken aan een betere woonsituatie in Caribisch Nederland. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt de extra financiële middelen ter beschikking die met de maatregelen gepaard gaan (ca. $ 300.000 per jaar).

Dankzij deze maatregelen worden de huurlasten op Bonaire verlaagd en de rechtsbescherming van huurders verbeterd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo