Nieuws van Bonaire

Centraal Dialoog van start op Sint Eustatius

Oranjestad – Op woensdag 26 februari 2020 zijn vertegenwoordigers van de lokale overheid, van de Kamer van Koophandel en van werkgevers en werknemers bij elkaar gekomen om te spreken over de oprichting van een ‘Central Dialogue Statia’. Alle partijen delen het belang van zo’n overlegtafel en willen er graag aan meedoen. Met het vaststellen van een protocol is Central Dialogue Statia nu een feit. 

De stakeholders zijn het erover eens dat een goede Centrale Dialoog kan bijdragen aan het versterken van het draagvlak (consensusvorming) voor een sociaaleconomische ontwikkeling van Sint Eustatius. Dit komt weer ten goede aan alle inwoners, bedrijven en instellingen.

Rocargo

De Centraal Dialoog opereert ongeacht de samenstelling van de eilandsregering en staat los van de (tijdelijke) Community Advisory Board, die een wettelijke status heeft. De zetels in de Centraal Dialoog zijn verdeeld over het openbaar lichaam, werkgeversorganisatie STEBA, vakbond All for One, vakbond WICSU en de Kamer van Koophandel. De lokale vertegenwoordiger van RCN-unit SZW neemt deel als adviseur. 

De Centraal Dialoog biedt dus een vorm van gestructureerd overleg van lokale overheid en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De Centraal Dialoog zal zich met name richten op sociaaleconomische thema’s die op het eiland spelen. Alle betrokken partijen kunnen onderwerpen voor de Centraal Dialoog aandragen die daarop betrekking hebben. Bovendien kan de Centraal Dialoog gevraagd advies uitbrengen aan het Rijk. Dit zal bijvoorbeeld spelen wanneer ontwerpwetsvoorstellen voor consultatie worden voorgelegd. 

Aansluitend op de oprichtingsvergadering heeft de ‘Central Dialogue Statia’ al een eerste inhoudelijke vergadering gehad, waarin gediscussieerd is over adviesaanvragen van het ministerie van SZW over respectievelijk het verlofstelsel, de wetgeving voor de arbeidsongeschikte werknemer en een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet Caribisch Nederland. De volgende vergadering van de Central Dialogue Statia zal plaatsvinden op 8 april 2020.

Deel dit artikel