Personeel & Werk

Het bestuur van Bonaire tekent arbeidsvoorwaarden met vakbond

20160912-konferensha

Kralendijk –  Op 12 september 2016 heeft de vakbond en het openbaar lichaam Bonaire (OLB), vertegenwoordigd in de Decentrale Overlegcommissie Bonaire, overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden van het personeel werkend bij het OLB.

Naast de wettelijk over te nemen componenten van het arbeidsvoorwaardenpakket:

  • Verhoging van het vakantiegeld van 8 naar 8,33%;
  • Harmonisatie van de ambtsjubilea, met de daaraan verbonden overgangsbepalingen.
  • Invoeren van een periodiek en tussentijds aanleveren van een Verklaring omtrent Gedrag,

Zijn partijen in het licht van de arbeidsvoorwaardenonderhandeling het volgende overeengekomen:

  1. De verhoging van het salaris van alle medewerkers van het OLB met 3% per 1 januari 2016. De terugwerkende kracht wordt in november 2016 uitbetaald.
  2. Het structureel per 1 januari 2017 invoeren van de Bashipremie, deze wordt rond de 10e januari uitbetaald. De premie wordt tevens per 1 januari 2017 verhoogd naar $175,- netto.
  3. Het handhaven van de maximale eindejaarsuitkering op $1.350,- bruto.
  4. Indexering van de toeslagen consignatie en onregelmatige dienst conform de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden.
  5. Het toekennen van een eenmalige uitkering in 2016 van $150,- netto aan alle medewerkers die zich per 1 januari 2015 in de maximale trede van hun schaal bevonden en over het beoordelingsjaar 2015 minimaal als voldoende zijn beoordeeld. Deze medewerkers komen pas per 1 januari 2018 in aanmerking voor een volgende eventuele toekenning van een eenmalige uitkering.
  6. Het toekennen van een eenmalige uitkering per 1 januari 2017 van eveneens $150,- netto aan alle ambtenaren die zich in 2016 in maximale trede van de schaal bevonden en over het jaar 2016 minimaal als voldoende beoordeeld zijn. Deze medewerkers komen pas per 1 januari 2019 in aanmerking voor een eventuele toekenning van een volgende eenmalige uitkering.

Daarnaast hebben de partijen afgesproken om toewerkend naar een volledige 13e maand de mogelijkheid te onderzoeken om een overgang van een nominale naar een procentuele eindejaarsuitkering bij de eerstvolgende arbeidsvoorwaardenovereenkomst te bewerkstelligen.

Ook zal men met elkaar in overleg treden, om te komen tot een beloningsbeleid dat rekening houdt met de andere mogelijkheden om medewerkers, die zich in de maximale trede van hun functionele schaal bevinden, binnen de salarisstructuur te waarderen en of belonen. Nadrukkelijk zal daarbij gestreefd worden naar een beoordelingsstructuur dat meer recht doet aan het realiseren van de gestelde doelen en taken van de organisatie.

Ook is afgesproken de  directie Samenleving en Zorg de mogelijkheden te laten onderzoeken voor het opvangen van zaken die voorheen binnen de ziektekosten-verzekering waren geregeld en thans zijn wegbezuinigd. Afgesproken is dat uiterlijk 1 juli 2017 voorstellen hierover aan de Decentrale Overlegcommissie Bonaire zullen worden voorgelegd

De vakbond en het OLB hebben daarnaast gebruik gemaakt van de situatie om met elkaar de Ambtenarengedragscode te ondertekenen. Deze code treedt per 1 januari 2017 in werking en zal na 1 jaar worden geëvalueerd. Voorafgaande aan de invoering zullen alle medewerkers daarover worden geïnformeerd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo