Nieuws van Bonaire

Voorlopig geen geld voor ondersteuning luchtverbindingen Bovenwindse eilanden

DEN HAAG – De Nederlandse regering is het eens met eerdere bevindingen dat de connectiviteit tussen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius beter af is met een zogenaamde public service obligation (PSO). Maar voor de invoering van een PSO is een structurele financiële overheidsbijdrage nodig.

Daarvoor zijn op dit moment geen financiële middelen begroot, een volgend kabinet moet zich daar over gaan buigen. Dat schrijven de bewindslieden Carola Schouten en Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Een zogenaamde Public Service Obligation (PSO) verwijst naar een verplichting die door de Nederlandse overheid zou worden opgelegd aan bedrijven of organisaties om bepaalde diensten te leveren die van openbaar belang worden geacht, zelfs als deze diensten niet commercieel levensvatbaar zijn.

Kosten

Het doel van een PSO is om ervoor te zorgen dat essentiële diensten beschikbaar zijn voor alle leden van de gemeenschap, inclusief die in afgelegen, landelijke of anderszins minder rendabele gebieden, waar het zonder overheidsingrijpen economisch onaantrekkelijk zou zijn voor bedrijven om deze diensten te leveren. De overheid kan financiële compensatie of andere vormen van ondersteuning bieden aan de dienstverleners om de extra kosten te dekken die gepaard gaan met het voldoen aan deze verplichtingen.

Bereikbaarheid door intereilandelijk vervoer door de lucht is momenteel voor de verbindingen met Saba en Sint Eustatius geborgd door een staatsdeelneming in Winair. Maar eerder wees een evaluatie naar deze staatsdeelneming uit dat een openbare dienstverplichting, een zogenaamde public service obligation (PSO) een geschikter instrument is om het publieke belang van bereikbaarheid te borgen.

Rocargo

Binnen een openbare dienstverplichting kan de aanbestedende dienst voorwaarden stellen aan onder andere de ticketprijs en de vluchtfrequentie. Deze evaluatie is in december 2021 aan de Kamer gestuurd.

In de eerste helft van 2023 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verkenning gemaakt van opties voor invulling van een PSO. Om een wettelijke grondslag voor een PSO te creëren, is een wijziging van de Luchtvaartwet BES nodig.

Ook is gemeld dat de ministeries van BZK en IenW gezamenlijk in overleg met andere partijen de mogelijkheden voor financiering van een PSO voor de luchtverbindingen met Sint Eustatius en Saba verkennen. 

Deel dit artikel