Nieuws van Bonaire

Inwoners Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worstelen met financiële uitdagingen, onderwijsniveau speelt grote rol

KRALENDIJK – Uit een recent onderzoek van het CBS, gepubliceerd op 12 december jongstleden, blijkt dat circa 20 procent van de inwoners van Bonaire en Saba, die ouder zijn dan 15 jaar, moeite had om in 2021 rond te komen met hun inkomen. Op Sint-Eustatius lag dit percentage zelfs hoger, met meer dan 30 procent. Deze bevindingen, gepresenteerd in ‘The Caribbean Netherlands in numbers’, onderstrepen de financiële druk waarmee de inwoners te kampen hadden.

De data uit 2021 toont een zorgelijke trend, waarbij financiële zorgen niet alleen beperkt blijven tot het dagelijks rondkomen, maar zich ook uitstrekken tot bredere financiële beperkingen en toekomstige onzekerheden.

Op alle drie de eilanden gaf rond de 70 procent van de bevolking aan niet genoeg geld te hebben voor één of meer specifieke uitgaven. Opvallend is dat de helft van de bevolking de vervanging van versleten meubels niet kon bekostigen, en dat ongeveer 45 procent aangaf niet jaarlijks een week op vakantie te kunnen gaan. Verder verschilt het percentage mensen dat niet regelmatig nieuwe kleren kan kopen sterk per eiland, van 15 procent op Saba tot 45 procent op Bonaire. De situatie wordt nog nijpender als gekeken wordt naar het vermogen om onverwachte noodzakelijke uitgaven te doen; op Sint Eustatius kan 60 procent van de bevolking dit niet opbrengen.

De financiële situatie blijkt sterk samen te hangen met het onderwijsniveau. Op Sint-Eustatius komen laagopgeleiden bijna twee keer zo vaak moeilijk rond dan hoger opgeleiden. Op Bonaire is deze verhouding zelfs bijna drie keer zo groot. Het onderwijsniveau lijkt een bepalende factor te zijn voor de economische veerkracht van de inwoners.

Ook toekomstige financiële zorgen bleven een punt van aandacht. Bijna 60 procent van de bevolking op Sint-Eustatius maakte zich grote zorgen over hun financiële toekomst. Op Bonaire en Saba is dit rond de 45 procent, met name bij mensen met een lage en middelbare opleiding. Jongeren tussen de 15 en 45 jaar op Bonaire zijn beduidend bezorgder over hun financiële toekomst dan de 45-plussers. Opmerkelijk is dat op Saba meer vrouwen (51 procent) dan mannen (38 procent) zich zorgen maken over de financiële vooruitzichten.

Deze cijfers schetsen een beeld van de economische uitdagingen waar de eilanden mee te maken hebben/hadden en benadrukken de noodzaak voor gerichte ondersteuning en beleid om de financiële weerbaarheid te verbeteren, vooral onder de lager opgeleide bevolkingsgroepen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo