Nieuws van Bonaire

Nederland vindt dat het genoeg doet voor Bonaire op gebied van klimaat

DEN HAAG – In reactie op de sommatiebrief van Greenpeace en zeven inwoners van Bonaire, die op 11 mei 2023 is verstuurd, heeft de Nederlandse Staat opnieuw gezegd dat met de huidige inzet op het gebied van klimaatmitigatie Nederland zijn deel van de verantwoordelijkheid neemt. Dit gebeurt door actieve ontwikkeling, vaststelling en implementatie van klimaatbeleid op internationaal, Europees en nationaal niveau.

De zorgen over klimaatverandering voor Bonaire worden door Nederland gedeeld en dit heeft geleid tot twee constructieve gesprekken tussen vertegenwoordigers van Greenpeace, inwoners van Bonaire en Nederlandse ministers. In deze gesprekken zijn de zorgen besproken en is er overeenstemming bereikt over het betrekken van deze partijen bij de beleidsvoorbereidingen rond klimaatverandering voor Bonaire.

Er is geconstateerd dat er een duidelijker overzicht nodig is van lopende onderzoeken betreffende klimaatadaptatie op Bonaire. Alexandra van Huffelen heeft toegezegd dit overzicht te bieden en de resultaten van recente onderzoeken beschikbaar te stellen. Dit draagt bij aan een transparantere en toegankelijke informatievoorziening voor de betrokkenen.

Verder is er aandacht besteed aan de ontwikkeling van een klimaatadaptatiestrategie voor Bonaire, waarbij de KNMI klimaatscenario’s en de Klimaateffectatlas een belangrijke rol zullen spelen. Deze documenten moeten inzicht geven in de mogelijke risico’s van klimaatverandering voor het eiland.

De inwoners van Bonaire en Greenpeace hebben tijdens de gesprekken aangedrongen op een strenger klimaatbeleid. Zij menen dat Nederland een meer ambitieus doel zou moeten stellen voor de reductie van broeikasgasemissies. Maar Den Haag heeft benadrukt dat met de huidige doelstellingen en maatregelen Nederland zijn eerlijke bijdrage levert aan de internationale klimaatdoelstellingen.

Nederland zet zich naar eigen zeggen in voor ambitieuzere klimaatafspraken zowel binnen de EU als op internationaal niveau. De klimaatdoelen van Nederland zijn recent aangescherpt en er zijn additionele maatregelen aangekondigd om de doelstellingen te realiseren. Deze inspanningen worden ondersteund door klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden en diplomatieke inspanningen om andere landen aan te sporen tot hogere mitigatieambities.

De staatsecretaris heeft Greenpeace en de inwoners van Bonaire uitgenodigd om het gesprek over de klimaatmitigatie en -adaptatie voort te zetten na de kabinetsreactie op het adviesrapport “Het is nooit te laat”. Hierbij is er ruimte voor verdere suggesties en betrokkenheid bij de totstandkoming van een klimaattafel op Bonaire.

Deel dit artikel