Nieuws van Bonaire

Centraal Dialoog overwegend positief na gesprek met armoedeminister Schouten

KRALENDIJK – Op 26 oktober heeft de Centraal Dialoog gesproken met Minister Schouten, Staatssecretaris Van Huffelen en de voorzitter van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland, Glenn Thodé. Het gesprek draaide om de invoering van het sociaal minimum en de verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML).

De leden van de Centraal Dialoog hebben hun waardering uitgesproken voor de inspanningen van beide bewindspersonen en Glenn Thodé om armoede te bestrijden en een sociaal minimum vast te stellen. De Centraal Dialoog heeft dit al sinds haar oprichting bepleit en concrete maatregelen voorgesteld. De daadwerkelijke realisatie van deze maatregelen kan rekenen op volledige steun vanuit de Centraal Dialoog.

De uitkomsten van het rapport van de Commissie zijn in lijn met de verwachtingen van de Centraal Dialoog. Veel inwoners van Bonaire leven in armoede, waarbij hun inkomsten uit uitkeringen of werk niet toereikend zijn om de kosten van levensonderhoud te dekken. Om hier een einde aan te maken, moeten de kosten verlaagd worden en de inkomsten verhoogd.

De Centraal Dialoog is positief gestemd over het grote aantal maatregelen dat het kabinet heeft voorgesteld, evenals de maatregelen die door de Tweede Kamer zijn afgedwongen via moties en amendementen. Hieronder vallen onder andere de verhoging van de kinderbijslag, het handhaven van subsidies op vastrecht voor water, elektriciteit en internet, de verhuurdersubsidie, de verhoging van de belastingvrije som, en het voortzetten van de energietoeslag voor minima.

Alle deelnemers aan het overleg waren zeer positief gestemd. Vakbond Usibo zei: “Dit is waarvoor we al die jaren actie hebben gevoerd.”

BFB voegde toe: “Eindelijk is het sociaal minimum vastgesteld, en dit zal tevens een enorme impuls geven aan de economie.”

KvK merkte op: “Door het sociaal minimum op deze manier te introduceren, wordt de koopkracht verbeterd, wat zeer gunstig is voor de lokale economie en het lokale ondernemerschap.”

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) reageerde met: “Het is geweldig dat het nu eindelijk zover is, maar wat ons betreft is er nog meer te doen.”

Ook zorgen

Er zijn echter ook zorgen geuit. Een dergelijke loonstijging kan vaak leiden tot prijsverhogingen, die op hun beurt weer extra loonstijgingen nodig maken. De leden van de Centraal Dialoog en de minister zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit nauwlettend in de gaten te houden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo