Nieuws van Bonaire

Rijksoverheid gaat verder aan de slag met financiering kinderopvang Caribisch Nederland

DEN HAAG – Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag onthult aanzienlijke kostenverschillen voor kinderopvang in Caribisch Nederland. Daarnaast blijkt dat de inkomsten uit subsidies en ouderbijdragen voor veel van deze organisaties niet toereikend waren om de kosten te dekken. 

Het wetsvoorstel Kinderopvang BES, dat dit jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd, legt vast dat de Rijksoverheid grotendeels verantwoordelijk is voor de financiering van kinderopvang, waarbij ouders uiteindelijk slechts een klein deel van de kosten zullen dragen. 

De exacte bedragen moeten nog worden vastgesteld, en daarvoor was dit onderzoek naar de werkelijke kosten van kinderopvang vereist, met inachtneming van alle kwaliteitsnormen. Dit onderzoek is nu voltooid, met medewerking van meer dan driekwart van alle kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland.

De analyse van de onderzoekers heeft geleid tot het voorstel om een vergoeding per dagdeel in te voeren, bestaande uit afzonderlijke bedragen voor personeelskosten, huisvestingskosten en overige uitgaven. 

De exacte hoogte van deze vergoedingen kan nu worden vastgesteld en zal gebaseerd zijn op objectieve kwaliteitscriteria, zoals het voorgeschreven aantal kinderen per professionele medewerker en de vereiste opleidingsniveaus.

Vervolg

In het vervolgproces presenteert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de openbare lichamen later dit jaar een voorstel voor het financieringssysteem presenteren. 

Dit voorstel zal worden besproken met kinderopvangorganisaties en ouders tijdens consultatiesessies op de drie eilanden, waarna het ter goedkeuring aan de minister wordt voorgelegd.

Het definitieve besluit over het financieringssysteem en de hoogte van de structurele kinderopvangvergoeding (inclusief ouderbijdrage) wordt naar verwachting genomen in het najaar van 2024, nadat het wetsvoorstel Kinderopvang BES is behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.

Tot die tijd blijft de tijdelijke subsidieregeling voor kinderopvangorganisaties van kracht, waarbij de huidige subsidiëring per 1 januari 2024 zal worden herzien. De maximale ouderbijdrage blijft ongewijzigd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo