Nieuws van Bonaire

Economische groei op Bonaire bijna 12 procent in 2021

KRALENDIJK – De economie op Bonaire groeide in 2021 met 11,7 procent. Een jaar eerder was de economie op het eiland met 8,4 procent gekrompen door de coronacrisis. De groei op Sint Eustatius kwam in 2021 uit op 21,1 procent en op Saba groeide de economie dat jaar met 3 procent, meldt het CBS.

Na correctie van de prijsontwikkelingen komt het bruto binnenlands product (BBP) van Bonaire in 2021 boven het niveau van 2019 uit, voor de coronapandemie. Met het BBP wordt de omvang van de economie berekend. De groei op Bonaire kwam voort uit het herstel van het toerisme doordat er minder reisbeperkingen waren. Het aantal toeristen dat Bonaire per vliegtuig bezocht is gestegen van 66,0 duizend in 2020 naar 111,3 duizend in 2021.

Hierdoor steeg de toegevoegde waarde van hotels en restaurants en van cultuur, sport en recreatie (vooral casino’s en duikscholen) met respectievelijk 47,1 en 28,1 procent. Ook de handel profiteerde van het toegenomen toerisme. De toegevoegde waarde van de handel steeg met 19,0 procent.

Daarnaast was er ook meer vraag naar zakelijke dienstverlening. Zo was er meer vraag naar huurauto’s door toeristen, maar ook bij uitzendbureaus, notarissen en accountants werd een sterke groei geregistreerd. In totaal steeg de toegevoegde waarde van de zakelijke dienstverlening met 17,7 procent.

De bouwsector zette de sterke groei van de afgelopen jaren voort. De toegevoegde waarde van bouwbedrijven is in 2021 met 10,2 procent gestegen. Als belangrijke toeleverancier van de bouw profiteerde de industrie mee van toegenomen vraag naar bouwdiensten. De toegevoegde waarde in de industrie steeg met 15,6 procent.

De landbouw en delfstoffenwinning is de enige bedrijfstak die in 2021 is gekrompen. Dit komt vooral doordat er minder delfstoffen zijn gewonnen.

Sint Eustatius

Het BBP op Sint Eustatius lag in 2021 nog 10 procent lager dan het niveau van 2019. De forse economische groei van 21,1 procent op Sint Eustatius werd vooral veroorzaakt door enkele grote bedrijven op het eiland. Hun productie is vooral exportgericht en afhankelijk van de vraag naar olie in de regio. De vraag naar producten en diensten van deze bedrijven daalde in 2020 als gevolg van de coronapandemie en bleef in 2021 op dat lagere niveau. Toch nam de toegevoegde waarde van deze bedrijven toe, doordat ze erin slaagden de bedrijfskosten in 2021 te verlagen.

Hoewel deze grote bedrijven grote invloed hebben op het BBP van Sint Eustatius, is hun invloed op het nationaal inkomen beperkt. De winst van deze bedrijven wordt namelijk niet meegeteld in het nationaal inkomen. Dit komt doordat deze bedrijven volledig in eigendom zijn van buitenlandse aandeelhouders. Ze leveren vooral een bijdrage aan het arbeidsinkomen op het eiland.

In vergelijking met 2017 is het volume van het BBP van Sint Eustatius in 2021 met 38 procent gedaald, van 142 miljoen naar 103 miljoen US dollar (in prijzen van 2017). Dit heeft een aantal oorzaken. In 2018 veroorzaakte orkaan Irma grote schade op het eiland. In 2019 hadden een aantal grote bedrijven last van regionale ontwikkelingen in de oliesector, waardoor de vraag naar olieopslag daalde. En in 2020 sloeg de coronapandemie toe, waardoor de vraag naar olieopslag verder afnam en het aantal toeristen dat het eiland bezocht daalde. In 2021 was de economie nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, omdat de bedrijfstakken die hard waren geraakt, zoals de horeca en het transport, slechts licht groeiden in 2021. Dit kwam vooral doordat er in 2021 minder toeristen naar het eiland kwamen dan in 2019, de periode voor corona. In dat jaar kwamen er 10,5 duizend toeristen per vliegtuig naar Sint Eustatius. In 2021 waren dat er 3,6 duizend. 

Saba

Het aantal toeristen dat Saba per vliegtuig bezocht is gestegen van 2.700 in 2020 naar 4.000 duizend in 2021, omdat Saba vanaf 1 mei 2021 weer toeristen uit landen met een laag risico verwelkomde. Dit resulteerde in een grotere vraag naar restaurant-, hotel- en taxidiensten en naar elektriciteit op het eiland. Ook hierdoor steeg het BBP van Saba met 3,0 procent in 2021. De groei werd getemperd door een daling van de toegevoegde waarde van het openbaar bestuur en het onderwijs.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo