Nieuws van Bonaire

Na beschuldiging aan adres gedeputeerde Thielman: MPB haalt ongemeen fel uit naar Daisy Coffie


KRALENDIJK- De beschuldigingen door fractieleider Daisy Coffie aan het adres van gedeputeerde Hennyson Thielman zijn de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Coffie riep Thielman op de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, omdat een aan hem gelieerde onderneming zonder vergunning een feestlocatie zou runnen.

“Uiterst betreurens- en afkeurenswaardig tot zelfs kinderachtig aan toe, zijn de eerste gedachten die bij ons zijn opgekomen zijn na het lezen van het persbericht van Movementu 21 (M21) waarbij gedeputeerde Hennyson Thielman persoonlijk en niet op zijn beleid wordt aangevallen, waarbij gemeend wordt dat hij de eer aan zichzelf moet houden en op dient te stappen”, schrijft het bestuur van de blauwe partij op dinsdagochtend in een verklaring.

1200

Volgens de MPB gaat het om een bedrijf van de vrouw van Thielman en is de gedeputeerde zelf niet betrokken bij de bedrijfsvoering. De MPB is juist van mening dat Thielman zuiver en transparant heeft gehandeld, door het verstrekken van alle van belang zijnde informatie.
“Om de zaak op te blazen en te doen voorkomen dat de gedeputeerde niet integer heeft gehandeld, waarbij vaststaat dat in deze zaak de gedeputeerde niet eens tot enige handelen is overgegaan mag van een zetelrover verwacht worden”, schrijft het MPB bestuur.

Zetel

Met haar opmerking doelt de MPB op het feit dat Daisy Coffie zich in de vorige bestuursperiode afscheidde van de MPB en verder ging als onafhankelijk raadslid. Daarbij gaat de partij overigens voorbij aan het feit dat Coffie met haar M21 partij bij de verkiezingen in maart van dit jaar wel degelijk op eigen kracht een zetel wist te bemachtigen.

De complete reactie van het MPB bestuur leest u hier:

Rocargo

“Uiterst betreurens- en afkeurenswaardig tot zelfs kinderachtig aan toe, zijn de eerste gedachten die bij ons zijn opgekomen zijn na het lezen van het persbericht van Movementu 21 (M21) waarbij gedeputeerde Hennyson Thielman persoonlijk en niet op zijn beleid wordt aangevallen, waarbij gemeend wordt dat hij de eer aan zichzelf moet houden en op dient te stappen. “Uiterst betreurens- en afkeurenswaardig tot zelfs kinderachtig aan toe, zijn de eerste gedachten die bij ons zijn opgekomen zijn na het lezen van het persbericht van Movementu 21 (M21) waarbij gedeputeerde Hennyson Thielman persoonlijk en niet op zijn beleid wordt aangevallen, waarbij gemeend wordt dat hij de eer aan zichzelf moet houden en op dient te stappen. 

In het geval van gedeputeerde Thielman moet de vraag gesteld worden of hij persoonlijk moet worden aangesproken dat de zaak van zijn vrouw met de naam ‘Hype Event Planner’ al dan niet een vergunning nodig heeft, in dit geval een bouwvergunning voor een tent. Bedoelde vergunning is aangevraagd, maar geweigerd. Deze weigering is gebaseerd op een zodanige interpretatie van de wet- en regelgeving dat een tent niet langer dan een bepaalde periode mag blijven staan. Wordt deze periode overschreden dan dient wederom een vergunning aangevraagd te worden. Om te voorkomen dat telkenmale een vergunning moet worden aangevraagd is er bouwvergunning aangevraagd, maar uitgaande van wat er nu staat is deze geweigerd en terecht. De evenementenvergunning houdt echter onverminderd stand en dekt de gehele lading waardoor er geen sprake is van enige illegaliteit ter zake.

Artikel 41b van de gemeentewet en artikel 48 van de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba (WolBES) schrijft voor dat wethouders en eilandgedeputeerden geen nevenfuncties kunnen vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn functie als eilandgedeputeerde. Artikel 48 lid 2 schrijft tevens voor dat een eilandgedeputeerde zijn voornemens tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de eilandsraad dient te melden. Tot zover is niet gebleken dat gedeputeerde Thielman een nevenfunctie uitoefent dat ongewenst is. Is dit wel het geval, dan is het terecht dat hij hierop door de eilandsraad kan worden aangesproken. 

Artikel 49 schrijft echter voor dat een eilandgedeputeerde een schriftelijke verklaring aan de Rijksvertegenwoordiger moet afleggen waarbij een nauwkeurige omschrijving van de zakelijke belangen die hij en zijn echtgenoot hebben of beheren. Ingevolge artikel 51 van de WolBES heeft de Rijksvertegenwoordiger de verplichting tot geheimhouding en kunnen alleen informatie verstrekken en verklaringen doen aan instanties die belast zijn met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

Een eilandgedeputeerde kan dus een zakelijk belang hebben en de wetgevende macht heeft hierover zeer goed nagedacht door de omschrijving hiervan aan de Rijksvertegenwoordiger te laten melden en niet aan de eilandsraad. Dit zeker met het oog de bescherming van de gedeputeerden tegen lage en laffe politieke aanvallen zoals nu het geval. Met een zakelijk belang of belangen komen ook bepaalde vergunningaanvragen en betalingsverplichtingen bij kijken en voor ons is het uiterst kinderachtig om een gedeputeerde hierop aan te spreken en hem zelfs van integer handelen of beïnvloeding te betichten. 

Zoals de gedragscode voorschrijft heeft gedeputeerde Thielman bereidheid getoond vragen in de eilandsraad te beantwoorden aangaande zijn zakelijke belang waarbij gezegd dient te worden dat hij niet betrokken is bij de bedrijfsvoering. Daarbij heeft hij dus openheid en transparantie getoond waardoor de eilandsraad een optimaal en volledig inzicht heeft in het handelen van de eilandgedeputeerde en de beweegredenen hierachter. 

De politieke leider van M21 in deze mevrouw Coffie heeft de mond vol van dat wij onze eigen eilandskinderen in staat moeten stellen om hoge functies te bekleden. Tijdens de viering van de dag van Bonaire (6 september) had zij mooie woorden zoals dat samen een sfeer gecreëerd moet worden waarbinnen de verschillende culturen op een positieve wijze kunnen gedijen en respect voor elkaar wordt gecreëerd. Frappant is dat zij waarschijnlijk haar giftige persbericht reeds klaar had liggen om na de viering deze openbaar te maken waardoor al haar mooie woorden tijdens de viering in één klap teniet werden gemaakt. Volgens het woordenboek wordt iemand die zich anders voordoet dan hij of zij is als schijnheilig, hypocriet of huichelachtig genoemd.  

Om de zaak op te blazen en te doen voorkomen dat de gedeputeerde niet integer heeft gehandeld, waarbij vaststaat dat in deze zaak de gedeputeerde niet eens tot enige handelen is overgegaan, mag van een zetelrover verwacht worden. Het algemeen belang wordt echter ernstig aangetast omdat potentiële kandidaten voor het college en eilandsraad niet voor deze functie zullen kiezen omdat de kans groot is dat hun naam en die van hun familie door het slijk wordt gehaald door politieke avonturiers die de samenleving proberen te ontwrichten. Diep triest.  

Bestuur van Movementu di Pueblo Boneriano – MPB

Deel dit artikel