Nieuws van Bonaire

Pressiegroep: BC Bonaire blijkbaar niet bij machte Visitor Entry Tax aan te passen

De Visitor Entry Tax heeft diverse onbedoelde consequenties met zich meegebracht, maar het BC lijkt niet in staat de geïntroduceerde belasting op punten aan te passen. Foto: OLB

KRALENDIJK- De pressiegroep Airport Tax Busters Bonaire (ATBB) vraagt middels een persbericht op zondag aandacht voor de situatie rondom de Visitor Entry Tax (VET).  Sinds de invoering van de belasting dient elke binnenkomende reiziger 75 dollar aan belasting te betalen, met uitzondering van hen die wonen op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, voor wie een bijzonder tarief van 10 dollar geldt. 

ATBB brengt in herinnering dat waar in de oorspronkelijke communicatie door het OLB werd ingezet op een eenmalige belastingheffing per kalenderjaar van een som van 50 dollar heeft de eilandsraad besloten dit bedrag met een pennenstreek te verhogen naar 75 dollar per keer dat een niet-ingezetene het eiland binnenkomt. Dit ongeacht de hoeveelheid keren dat de niet ingezetene het eiland binnenkomt. Een reiziger die 10 maal het eiland bezoekt binnen een jaar, betaalt zo een bedrag van 750 dollar per jaar, vele malen meer dan deze kwijt zou zijn geweest bij de vroegere logeergastenbelasting en autoverhuurbelasting.

Rocargo

“Ook wanneer bezoekers tijdens hun verblijf op Bonaire een uitstapje maken naar zustereilanden Curaçao of Aruba, moeten bij elke keer dat zij terugkomen op Bonaire, opnieuw de Visitor Entry Tax betalen. Voor een gezin van bijvoorbeeld vier personen, loopt het binnenkomen op het eiland op tot het lieve bedrag van 300 dollar per keer”, aldus de pressiegroep.  

Hoewel voor bezoekers van overige Nederlands-Antilliaanse eilanden een lager tarief van toepassing is, geldt ook hier dat de heffing van 10 dollar per jaar, is vervangen door een heffing van 10 dollar per keer dat inwoners van de overige BES of CAS-eilanden het eiland binnenkomen.

ATBB noemt het helemaal stuitend dat ook op Bonaire geborenen die buiten de CAS of BES wonen, 75 dollar per keer dienen te betalen wanneer zij het eiland binnenkomen. “Bonaire is hiermee waarschijnlijk de enige plek ter wereld die aan reizigers een heffing oplegt om hun geboorte(ei)land binnen te komen”, aldus het persbericht. 

Imperfecties

1200

Volgens ATBB was het voormalige bestuurscollege, gevormd door de MPB en de UPB blijkende uit diverse media uitingen- doordrongen van de imperfecties van de nieuwe belasting. “Zo wordt in een bericht op de officiële website van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) van 17 november 2022 melding gemaakt van het feit dat het bestuurscollege voorstelt diverse wijzigingen in de VET aan te brengen. Op 8 december 2022 maakt OLB bekend dat de eilandsraad (nog) niet akkoord is gegaan met de voorgestelde wijzigingen”. 

Stil

ATBB geeft ook dat dat sinds de laatste berichtgeving van het OLB in december van het afgelopen jaar, het OLB niet meer actief gecommuniceerd heeft over de gewenste of voorgenomen aanpassingen aan de VET. “Dit terwijl zij dus publiekelijk heeft toegegeven dat de VET onbedoelde consequenties met zich mee heeft gebracht. Ook het nieuw aangetreden bestuurscollege, opnieuw gevormd door MPB en UPB, heeft zich niet meer publiekelijk uitgelaten over de VET”.

De pressiegroep wijst er ook op dat in online discussies, alsmede diverse gesprekken die zijn gevoerd met belangrijke stakeholders, het BC zich lijkt te verschuilen achter het eilandelijke parlement. “Zo wordt gewezen op het feit dat het BC de wijzigingen wel zou willen, maar de eilandsraad daaraan haar medewerking niet verleent. Voor ons zijn de argumenten niet overtuigend. Zo is er, zowel vóór als na de verkiezingen nog steeds sprake van dezelfde partijen MPB en UPB die het college vormen, ook al is het in een iets gewijzigde getalsmatige verhouding. Het is niet te verkopen aan degenen die door de bepalingen van de VET worden getroffen dat het BC er niet in is geslaagd méér dan 13 maanden na invoering van VET en meer dan 7 maanden na de eerste poging te komen tot een daadwerkelijke aanpassing van de uitgangspunten van de VET”. 

Behoorlijk bestuur

De ATBB stelt tot slot dat het OLB met haar communicatie op 22 november en 7 december jl. een verwachting heeft gewekt bij haar burgers en andere belanghebbenden, dat aan aanpassingen wordt gewerkt. “Het vervolgens niet waarmaken van deze gewekte verwachtingen, druist in tegen de principes van behoorlijk bestuur”, aldus de pressiegroep die vertegenwoordigd wordt door Harald Linkels, Lisandro Cicilia en Angelo Engelhart.  

Relevante links:

https://bonairegov.com/nieuwsoverzicht/artikel/bestuurscollege-stelt-verbetering-visitor-entry-tax-voor

https://bonairegov.com/nieuwsoverzicht/artikel/eilandsraad-voert-verbeteringen-toeristenbelasting-nog-niet-door

Deel dit artikel