Nieuws van Bonaire

College voor de Rechten van de Mens bezorgd over mensenrechtenkloof tussen Europees en Caribisch Nederland

DEN HAAG – Nederland maakt  te weinig vooruitgang met het waarborgen van economische en sociale mensenrechten. Dat schrijft het College in zijn rapportage aan het VN-comité dat toeziet op de naleving van het mensenrechtenverdrag over deze rechten. Het College vraagt in zijn rapportage aandacht voor verschillende onderwerpen, zoals armoede, gezondheid en arbeid. Aparte hoofdstukken zijn geweid aan Caribisch Nederland, waar de kloof met Nederland aanzienlijk is.

Zo maakt het College zich ernstige zorgen over het gebrek aan bescherming en bevordering van de mensenrechten in Caribisch Nederland, vanwege de hoge armoedecijfers en verschillen in wetgeving ter bescherming van mensenrechten.

Kloof

Het instituut benadrukt dat er nog steeds een aanzienlijke kloof bestaat tussen de mensenrechtenbescherming in Caribisch Nederland en Europees Nederland. Belangrijke verdragen, zoals het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, gelden niet in Caribisch Nederland, en er is geen algemene wet gelijke behandeling van toepassing. Vooral op het gebied van inkomen en armoede zijn de verschillen tussen de eilanden en Europees Nederland opvallend groot.

De Nederlandse overheid heeft nagelaten om de verschillen in wetgeving en rechtsbescherming tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland aan te pakken. Internationale mensenrechtenverdragen zoals het eerder genoemde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het Istanbul-verdrag zijn nog niet geratificeerd voor Caribisch Nederland.

Bovendien is de nationale gelijkebehandelingswetgeving, die essentieel is voor mensenrechtenbescherming in Nederland, nog niet geïmplementeerd in Caribisch Nederland. Recentelijk heeft de overheid aangekondigd dat de nationale gelijkebehandelingswetgeving in Caribisch Nederland geïntroduceerd zal worden in januari 2023, en het instituut benadrukt de noodzaak van snelle ratificatie van internationale mensenrechtenverdragen.

Armoede

Het College maakt zich ook zorgen over aanhoudende armoede in Caribisch Nederland, gebrek aan betaalbare huisvesting, openbaar vervoer en kwalitatief speciaal onderwijs. Deze omstandigheden zijn verergerd door de COVID-19-pandemie.

Hoewel de overheid het wettelijk minimumloon en uitkeringen heeft verhoogd, is louter inkomensverhoging geen duurzame oplossing voor het armoedeprobleem. Hoge kosten voor levensonderhoud, zoals drinkwater en energie, maken het recht op een fatsoenlijke levensstandaard nog steeds niet gegarandeerd.

Socaal minimum

Het instituut verwelkomt de oprichting van een onafhankelijke commissie die de mogelijkheden voor een armoedegrens voor Caribisch Nederland onderzoekt en kijkt uit naar de resultaten in de herfst van 2023.

Vanwege de dringende behoefte aan bescherming van economische en sociale rechten, roept het instituut de overheid op om inspanningen te versnellen voor het vaststellen van een armoedegrens en sociaal minimum.

Klimaat

Naast de sociale aspecten, uit het instituut ook bezorgdheid over de disproportionele effecten van klimaatverandering en milieuafbraak op inwoners van zowel Europees als Caribisch Nederland, met name kwetsbare groepen die moeite hebben zichzelf te beschermen. Het instituut vraagt speciale aandacht voor de bewoners van Bonaire, die bijzonder vatbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Deel dit artikel

RocargoRocargo

Rocargo