Nieuws van Bonaire

Serieuze vraagtekens over goedkeurende accountantsverklaring Openbaar Lichaam Bonaire

Bestuurskantoor Bonaire | Foto ABC Online Media

KRALENDIJK – In de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zijn vraagtekens gerezen over de goedkeurende accountantsverklaring die door accountantsbureau Astrium is afgegeven voor de jaarrekening over het jaar 2022. 

De vraagtekens komen met name voort uit het onbegroot aanwenden van bijna zeven miljoen dollar aan een zogenaamde seniorenregeling. Het bedrag is nooit door de eilandsraad vastgesteld, ook niet bij diverse begrotingswijzigingen die wel door de raad werden geloodst. 

Vragen van de eilandsraad aan het accountantsbureau leverden in het weekend wel een memo op waarin een en ander wordt uitgelegd – zie link onderaan artikel- maar veel blijft daarin onduidelijk. “Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is- voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de eilandsraad zoals geregeld is in de Wet WolBES en de Wet FinBES”, schrijft Astrium Overheidsaccountants in een ongetekend memo van 9 juli 2023. 

Ook schrijft Atrium over de seniorenregeling: “In dit besluit wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat de lasten van de seniorenregeling (gespreid) ten laste komen van de boekjaren 2022-2027 (moment uitbetaling maandelijkse vergoeding).

In het besluit wordt voor de dekking van (een deel van) de kosten rekening gehouden met een dekking uit de reguliere begroting 2022 ($ 600.000) en meerjarenbegroting 2023-2025 ($ 750.000 per jaar). Tevens wordt uitgegaan van een (beperkte) kostenbesparing.

Begrotingsonrechtmatigheid

Astrium schrijft vervolgens dat door het kantoor is geconcludeerd dat er weliswaar sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid, maar dat dit niet per definitie hoeft te leiden tot onthouding van een goedkeurende accountantsverklaring. “Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de eilandsraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of, respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de eilandsraad bij de vaststelling van de jaarrekening”.

Kritisch

Oppositieleider Clark Abraham is erg kritisch over de ontstane situatie en ook het feit dat Astrium geen consequenties heeft verbonden aan de begrotingsoverschrijding. “Ik kan niet anders concluderen dan dat er bijna 7 miljoen te veel is uitgegeven, wat van tevoren niet was gebudgetteerd. Ook het argument van Astrium dat het zou kunnen gaan om door de Eilandsraad geformuleerde beleid slaat de plank mis. De eilandsraad was niet op de hoogte van de gemaakte afspraken. Het toenmalige BC en met name gedeputeerde Hennyson Thielman heeft onrechtmatig gehandeld en miljoenen meer uitgegeven dan vooraf gebudgetteerd. Het gaat om een overschrijding van maar liefst 39% op de betreffende post. Dat is nogal wat!”. 

Abraham zegt ook dat het BC ruim de gelegenheid heeft gehad om te komen met een begrotingswijziging om de situatie recht te trekken als het gaat om de seniorenregeling. “Maar het BC heeft hierin eigenmachtig gehandeld en heeft belangrijke informatie aan de raad onthouden”. 

Andere fractieleiders binnen de eilandsraad zeggen onder de indruk te zijn geweest dat Nederland de kosten voor de seniorenregeling zou dragen. Ook die assumptie blijkt niet te zijn bewaarheid. 

Het hele memo leest u hier:

Deel dit artikelRocargo