Nieuws van Bonaire

Staatssecretaris bevestigt verhoging leden eilandsraad en gedeputeerden per 2027

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bevestigt in antwoord op Kamervragen dat Bonaire negentien, Sint Eustatius elf en Saba negen eilandsraadsleden krijgt. Daarmee komen de aantallen overeen met de gemeentelijke normen in Nederland.

Vergeleken met Europees Nederland, waar het aantal gemeenteraadsleden is gebaseerd op het aantal inwoners, met een minimum van negen, is met de staatkundige hervorming op 10-10-2010 een relatief laag aantal eilandsraadsleden voor de openbare lichamen vastgesteld. 

De overweging destijds was dat een uitbreiding van het aantal eilandsraadsleden naar het aantal op grond van de gemeentelijke staffel tot een forse toename van het aantal eilandsraadsleden zou leiden. 

‘Inmiddels leert voortschrijdend inzicht dat het lage aantal eilandsraadsleden tot een hoge werklast leidt bij de zittende leden, die per persoon een breed portfolio moeten beheren’, aldus de staatssecretaris.

Met de in voorbereiding zijnde Herzieningswet WolBES en FinBES wordt het aantal raadsleden gelijkgesteld aan Nederlandse gemeenten van vergelijkbare grootte. 

Stappen

Van Huffelen vindt dat de verhoging van negen naar negentien op Bonaire in twee stappen moet gebeuren vanwege de praktische en logistieke uitvoerbaarheid. Eerste stap na de verkiezingen van 2027 en de tweede na de verkiezingen van 2031.

Voor Sint Eustatius en Saba wordt voorgesteld om deze verhoging per 2027 wel in één keer door te voeren. Afhankelijk van de bevolkingsgroei op de openbare lichamen kunnen de aantallen per 1 januari 2031 anders zijn. In elk geval zal aangesloten worden op de staffel van artikel 8 van de Gemeentewet.

Gedeputeerden

De staatssecretaris is het eens met de openbare lichamen dat het aantal gedeputeerden hoger zou moeten zijn dan het aantal op basis van de gemeentelijke staffel, omdat het takenpakket op de openbare lichamen in vergelijking met gemeenten van vergelijkbaar formaat groter is. Voor Saba en Sint Eustatius zou het aantal eilandgedeputeerden bijvoorbeeld niet omhoog gaan en op twee blijven staan. 

Om die reden wordt met de herziening van de WolBES en FinBES voorgesteld dat het aantal eilandgedeputeerden 25 procent is van het aantal eilandsraadsleden, met een minimum van drie eilandgedeputeerden. Het maximum aantal wordt afgerond op het dichtbijgelegen getal. 

Daarmee zou het aantal eilandgedeputeerden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 januari 2027 uitkomen op respectievelijk vier, drie en drie. Voor Bonaire betekent het gefaseerd verhogen van het aantal eilandsraadsleden een extra eilandgedeputeerde per 1 januari 2031.

Officieel aangetreden

Vandaag zijn de verkozen en benoemde Eilandsraad leden officieel aangetreden. Het centraal stembureau van het openbaar lichaam Bonaire heeft de eilandsraadsleden benoemd aan de hand van de verkiezingsuitslag die vastgesteld is tijdens de openbare zitting van 23 maart. 

De volgende Eilandsraad leden werden 28 maart 2023 om 19.00 uur benoemd: 

  • De heer C.C.A. Abraham
  • De heer D.M.D. Crestian
  • Mevrouw R.M. Hellburg-Makaai
  • Mevrouw S.B. Chirino-Felida
  • De heer B.R. Dirksz
  • De heer P.J. Kroon
  • De heer H.M. Thielman
  • De heer H.J.P.J.T. Wout
  • Mevrouw D.E. Coffie

Wanneer een kandidaat voor de verkiezingen is gekozen, is het aan de Eilandsraad om te beslissen of deze persoon geschikt is om toe te treden als lid van de raad. Er wordt kritisch gekeken naar de vereisten voor het lidmaatschap en er wordt onderzocht of er nevenactiviteiten zijn die niet samengaan met het lidmaatschap van de Eilandsraad. Bovendien wordt er een evaluatie gedaan van het verloop van de verkiezing. Deze procedure staat bekend als het “geloofsbrievenonderzoek”.

Wanneer het geloofsbrievenonderzoek is afgerond en de kandidaat geschikt is bevonden, legt deze persoon de eed of belofte af voor de Eilandsraad. Hiermee wordt de toetreding tot de raad officieel bekrachtigd.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo