Nieuws van Bonaire

Bonaire gaat op termijn van 9 naar 19 eilandsraadsleden

DEN HAAG – Alexandra van Huffelen wil het aantal eilandsraadsleden en bestuurscollegeleden verhogen. De openbare lichamen hebben op dit moment een vast aantal eilandsraadsleden wat significant lager ligt dan bij een gemeente van vergelijkbare grootte.

Gezien het relatief grote takenpakket van de openbare lichamen en de hoge werkdruk bij het bestuur van de eilanden, stelt de staatssecretaris voor om het aantal eilandsraadsleden op Bonaire per 2027 van negen naar vijftien te verhogen. In 2031 groeit dat aantal door naar negentien.

Sint Eustatius moet er in 2027 elf krijgen, nu zijn dat er nog vijf. Saba dat nu ook vijf eilandsraadsleden heeft, zou in 2027 op negen uit moeten komen.

Volgens Van Huffelen passen de huidige aantallen niet meer bij de bevolkingsgroei sinds de inwerkingtreding van de WolBES in 2010. Een verhoging van het aantal eilandsraadsleden zorgt voorts voor een verbreding en differentiatie van de politieke inbreng vanuit de bevolking en versterkt in zijn algemeenheid de bestuurskracht en de democratische controle, schrijft de staatssecretaris.

Voorgesteld wordt om op termijn aan te sluiten bij de regeling voor gemeenten, waarbij het aantal raadsleden afhankelijk is van het aantal inwoners, met een minimum van 9 raadsleden.

Bestuurscollege

In de Gemeentewet is ook het aantal wethouders geregeld. Voor alle
gemeenteklassen is het minimumaantal gesteld op twee wethouders. Het
maximumaantal wethouders is afhankelijk van het aantal raadsleden (20%).

Maar mede op basis van gesprekken met de openbare lichamen is gebleken dat
het takenpakket van de openbare lichamen in vergelijking met gemeenten
dermate groot is dat voor de openbare lichamen behoefte is aan meer
bestuurders.

Voor Saba en Sint Eustatius zou het aantal gedeputeerden bijvoorbeeld bij de toepassing van dat percentage niet omhoog gaan en op twee blijven staan.

Daarom stelt Van Huffelen voor om voor de openbare lichamen een hoger aantal gedeputeerden in te stellen: een minimum van drie gedeputeerden en ten
hoogste 25 procent van het aantal raadsleden.

Fases

Voor Bonaire wordt gekozen om in twee fases toe te werken naar het verhogen
van het aantal eilandsraadsleden en gedeputeerden. Deze verhogingen worden
voorgesteld voorafgaand aan de verkiezingen van 2027 en 2031.

Het gefaseerd verhogen van het aantal eilandsraadsleden en gedeputeerden op Bonaire wordt wenselijk geacht in verband met de praktische en logistieke uitvoerbaarheid.

Voor Sint Eustatius en Saba wordt voorgesteld om deze verhoging per 2027 in één keer door te voeren. Dit gelet op het feit dat deze verhoging van een kleinere omvang is en de praktische gevolgen daardoor goed ondervangen kunnen worden.

Daarnaast groeit het aantal eilandsraadsleden en gedeputeerden mee met de
groei van het inwonertal zoals dat ook in de Gemeentewet is geregeld.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo