Nieuws van Bonaire

CBS: percentage van bevolking Bonaire beneden de nationale armoedegrens neemt af

KRALENDIJK – Op Bonaire gaat het gemiddelde besteedbaar inkomen omhoog. Het gemiddelde besteedbaar inkomen ligt hoger omdat de zeer hoge inkomens het gemiddelde omhoogtrekken. Dat meldt het Centraal bureau voor de Statistiek. 

Het percentage van de bevolking dat beneden de nationale armoedegrens leeft, is trendmatig aan het afnemen op Bonaire. De armoedekloof heeft ook een dalende trend op Bonaire. De trend van de koopkracht is stabiel.

In navolging van de brede welvaart in Nederland, meet het Centraal bureau voor de Statistiek, CBS, dit nu ook voor Caribisch Nederland. Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties, of van die van mensen elders in de wereld. 

Voor Bonaire wordt de brede welvaart in kaart gebracht aan de hand van de Sustainable Development Goals, de zogenaamde SDG’s. 

De SDG’s zijn een kompas voor de uitdagingen die onder de brede welvaart liggen. Per SDG kijkt het CBS vanuit het perspectief van de brede welvaart van Caribisch Nederland. Geen armoede is daar een van.

Goede gezondheid en welzijn

Gezondheid is de tweede SDG. De levensverwachting van mannen en vrouwen op Bonaire heeft een stijgende middellangetermijn trend. De trends bij de ervaren gezondheid zijn stabiel. In 2020 zijn er geen significante verschillen meer tussen de ervaren gezondheid van mannen en vrouwen. In 2016 gaven nog significant meer mannen dan vrouwen aan hun gezondheid als goed of zeer goed te beschouwen.

De leefstijl-indicatoren over roken, overgewicht en alcoholconsumptie laten geen stijgende of dalende trend zien. Het percentage van de inwoners van twaalf jaar en ouder dat rookt is in 2021 voor Bonaire minimaal 5 procentpunt lager dan het percentage in Nederland. Wanneer wordt vergeleken met de landen in de EU-27, levert dit een positie op in de voorhoede, aldus het CBS

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid is de derde Sustainable Development Goal. Op Bonaire is het aandeel vrouwen in het management 2,5 procent. De trend is stabiel. Het aandeel van de vrouwen dat hoogopgeleid is, blijft constant. Dit aandeel ligt hoger dan bij mannen. Er is geen achterstand van vrouwen op dit punt. 

De arbeidsparticipatie van vrouwen in 2020 op Bonaire is 65,7 procent, voor mannen is dat 73,6 procent. Voor arbeidsparticipatie hebben de vrouwen wel een achterstand ten opzichte van de mannen. De verhoudingen tussen de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen zijn constant. 

Waardig werk en economische groei

Waardig werk en economische groei is de vierde SDG, waar het CBS naar kijkt. Het mediaan besteedbaar inkomen op Bonaire laat daar een stijgende trend zien. Het bruto binnenlands product, netto arbeidsparticipatie en werkloosheid laten geen stijgende of dalende trend zien. 

De werkloosheid in 2020 op Bonaire, is 4,6 procent. Ter vergelijking, in Nederland was 4,8 procent van de beroepsbevolking werkloos in 2020. Binnen de EU-27 zou Bonaire met dit relatief lage percentage een positie in de voorhoede innemen.

Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen is de vijfde Sustainable Development Goal. In 2020 was de som van alle inkomens in de groep met de bovenste twintig procent, voor Bonaire 9,3 keer zo hoog als de som van de onderste twintig procent van de inkomens. 

De trend van deze zogenoemde 80/20 ratio is neutraal. Naast de 80/20 ratio geeft de Gini-coëfficiënt ook aan hoe (on)gelijk inkomens zijn verdeeld. De Gini-coëfficiënt kijkt naar het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van personen. 

De waarde ligt tussen 0 en 1: hoe dichter bij nul, hoe gelijker de inkomens verdeeld zijn. In 2020 kwam de Gini-coëfficiënt voor Bonaire uit op 0,39. Tegelijkertijd was het voor Nederland 0,29. Voor Bonaire is de trend neutraal.

De demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het werkende en het niet-werkende deel van de bevolking. Deze verhoudingen zijn van belang voor de brede welvaart op lange termijn. 

De grijze druk (verhouding tussen 65 plussers en 20-64 jarigen) was op Bonaire, 21,3 procent. Ter vergelijking, de grijze druk van Nederland is in dat jaar 34,1 procent. Wanneer Bonaire wordt vergeleken met de EU-27, dan zich in de Europese voorhoede bevinden.

De grijze druk is dus lager dan in Nederland, maar de trend is wel stijgend op Bonaire. Een stijgende grijze druk kan brede welvaart op lange termijn onder druk zetten. 

De verhouding met de groene druk (verhouding tussen jongeren onder de 20 en 20-64 jarigen) is hierbij belangrijk. Op Bonaire neemt de groene druk af. Een afnemende groene druk zorgt voor minder werkenden in de toekomst. Ook dit kan de brede welvaart op lange termijn onder druk zetten. 

Duurzame steden en gemeenschappen

De veiligheid in de leefomgeving is gelijk gebleven. Voor de indicator slachtofferschap van misdaad is de trend neutraal. 

De beleving van de woonomgeving wordt gemeten aan de hand van twee indicatoren: vaak onveilig voelen in de buurt en ervaring overlast in de buurt. Beide indicatoren laten geen stijgende of dalende trend zien. 

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

De laatste SDG laat voor alle vier de indicatoren geen positieve of negatieve ontwikkeling zien voor de middellangetermijn trends. Het gaat om de indicatoren: opkomst eilandraadverkiezingen, politiebeambten, slachtofferschap van misdaad en vaak onveilig voelen in de buurt.

Het aantal politiebeambten dat operationeel is per 100.000 inwoners in Bonaire komt uit op 639. Wanneer we vergelijken met de EU-27 dan zou Bonaire met dit aantal een positie hebben in de voorhoede. Uiteraard kent Bonaire feitelijk geen 100.000 inwoners, dus de absolute aantallen zijn lager.

SDG’s

In de Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals Caribisch Nederland wordt de brede welvaart van heel Caribisch Nederland in kaart gebracht aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals, de zogenaamde SDG’s. 

De monitor wordt de komende drie jaar verder ontwikkeld om de SDG’s vollediger te kunnen monitoren voor Caribisch Nederland. Ook de verschillende dimensies van de brede welvaart krijgen dan een plek in het dashboard.

Deel dit artikel