Nieuws van Bonaire

Minister Schouten wil de armoede en kinderarmoede op Bonaire, Saba en Sint Eustatius halveren

Archieffoto Minister Schouten in mei 2022

DEN HAAG – Minister Carla Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil de armoede en kinderarmoede op Bonaire, Saba en Sint Eustatius halveren. Dat schrijft de minister aan de tweede Kamer naar aanleiding van de door haar ministerie opgemaakte implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden in Nederland en overzee.

Voor de aanpak van problematische schulden wil zij samen met de openbare lichamen de omvang van deze problematiek in 2023 beter in kaart brengen alvorens concrete doelstellingen vast te stellen.

Koopkracht

Het kabinet stelde eerder al 16 miljoen euro beschikbaar voor een verbetering van de koopkracht voor inwoners van de drie eilanden. In 2024 wordt vervolgens een extra 12 miljoen euro beschikbaar gesteld en vanaf 2025 jaarlijks 4 miljoen. Het geld is onderdeel van de brede maatregelen die worden genomen om de koopkracht in Nederland te verbeteren.

Deze koopkrachtversterking komt bovenop de extra financiële middelen uit het Coalitieakkoord van structureel 30 miljoen euro (23 miljoen euro in 2022) om de levensstandaard van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. 

En is in aanvulling op de 5 miljoen euro die in maart door het kabinet ter beschikking zijn gesteld voor het in 2022 verlagen van de accijnzen en het introduceren van een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

De Caribische eilanden zijn door de COVID19-pandemie vatbaarder geworden voor de groei van transnationale criminaliteit. Dat schrijft de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer op basis van de criminaliteitsbeeldanalyse voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De verslechterde economische situatie, hogere werkloosheid door baanverlies, en een toename van illegale migratie dragen hier volgens haar aan bij. De druk op de rechtshandhavingsinstanties neemt toe door een tekort aan mensen en middelen. 

Elke twee jaar laten de betrokken rechtshandhavingspartners een criminaliteitsbeeldanalyse voor het Caribisch deel van het Koninkrijk opstellen. Op basis hiervan vindt beleidsvorming ten aanzien van de opsporing plaats en worden binnen de rechtshandhavingsketen afspraken gemaakt over de inzet. 

Ook benoemt de criminaliteitsbeeldanalyse een vergroot risico op corruptie, witwassen en cybercrime. Als gevolg van de economische situatie en krimpende budgetten neemt de ontvankelijkheid van medewerkers binnen rechtshandhavingsinstanties toe. 

Fors geïnvesteerd

De recherchesamenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk zal zich onverminderd blijven inzetten op deze fenomenen. Afgelopen jaren is er door Nederland al fors geïnvesteerd in onder andere de ondermijningsaanpak, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt extra middelen voor de ondermijningsaanpak beschikbaar om capaciteit toe te voegen aan het recherchesamenwerkingsteam RST, de Openbare Ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. D

Deze investering loopt via een ingroeimodel op tot 12,9 miljoen euro per jaar in 2025, bovenop de al reguliere 12 miljoen euro per jaar. Naast repressief wordt er ook preventief ingezet door middel van de bestuurlijke aanpak van ondermijning, waarvoor de landen momenteel werken aan de plannen van aanpak. 

Ook ten aanzien van grensbewaking zijn er de afgelopen jaren extra middelen beschikbaar gesteld door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om meer personeel van de Koninklijke Marechaussee en de Douane ter ondersteuning in te zetten voor de lokale diensten in het Caribisch gebied, met als doel illegale activiteiten, zoals mensen-en drugssmokkel te verminderen. 

Regio

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn er afgelopen jaar middelen beschikbaar gekomen voor de internationale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waarvan een gedeelte zal worden besteed aan de aanpak in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. 

Zo heeft het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de informatieknooppunten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, ten behoeve van de wettelijke grondslag voor het delen van politiegegevens binnen het Koninkrijk en voor de plaatsing van enkele FIOD medewerkers in Caribisch Nederland.

Ter bevordering van een effectievere samenwerking en verbeterde informatiedeling wordt er ingezet op een gezamenlijke uitvoering van de Toekomstagenda internationaal offensief tegen georganiseerde criminaliteit ten behoeve van Latijns-Amerika en de Cariben.

Daarbij trekken verschillende partijen, waaronder het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gezamenlijk op voor een intensivering van de aanpak van transnationale criminaliteit met een relatie tot de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo