Nieuws van Bonaire

Vergunningen feestdagen vóór 18 november aanvragen

KRALENDIJK – Alle verzoeken voor vergunningen en kennisgevingen in het kader van de Algemene Politie Keur en buffetvergunningen voor activiteiten in de periode van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 moeten uiterlijk 18 november 2022 digitaal worden ingediend via de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen.

Dit betreft onder andere verzoeken voor een vergunning voor het organiseren van een openbare vermakelijkheid, een voor het publiek toegankelijke activiteit en/of het maken van muziek, bijvoorbeeld in geval van optredens van gaita, aguinaldo, barí en tambu groepen. Hieronder vallen ook de verzoeken voor een buffet vergunning.

Geen vergunning wordt verleend voor optredens van muziekgroepen op de navolgende plaatsen;

De gehele Kaya Korona, Ons hoekje te Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia, Hoek Kaya L.D. Gerharts/ Kaya Lib. Simon Bolivar (voorheen Swiss Châlet en Super Corner), de hoek Kaya Grandi en Kaya L. D. Gerharts (Centro), Kaya Noord en Zuid Nikiboko en Kas di Hadrei, (Cosy Corner) aan de Kaya Minguel Pourier. Optredens bij de “kiosk”op de Plaza di Fraternan di Tilburg zijn slechts toegestaan op zondagen, doch niet tijdens uren waarop in de San Bernardo Kerk kerkdiensten worden gehouden.

Minimaal twee dagen voor een optreden dient dit optreden bekend te worden gemaakt aan de verkeersafdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland. In geval van een optreden bij de “kiosk” op de Plaza di Fraternan di Tilburg dient dit tenminste een week van tevoren aan de verkeersafdeling van het Korps Politie bekend gemaakt te worden.

De gezaghebber maakt tevens bekend dat voor het verkopen en het afsteken van vuurwerk door bedrijven e.d. op of langs de openbare weg een (vent)vergunning vereist is. Geïnteresseerden dienen een aanvraag hiertoe uiterlijk 18 november 2022 digitaal in te dienen via de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen. Naast de aanvraag voor deze (vent)vergunning dient conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire, activiteiten verband houdende met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld te worden aan het bestuurscollege.

In verband met de kosten voor de schoonmaak dient de verzoeker vooraf contact op te nemen met Selibon N.V. (717-8159). Bij de aanvraag dient een bewijs overgelegd te worden dat de schoonmaakkosten of een waarborgsom zijn voldaan. 

Met deze regeling wordt beoogd vooraf een beeld te krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de periode van  16 december 2022  tot en met 15 januari 2023  in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid.

Voor het aanvragen van de vergunningen dient gebruik gemaakt te worden van een formulier, te vinden op de website https://bonairegov.com/ondernemers/vergunningen. Personen die vóór  18 november 2022 een verzoek hebben ingediend voor een APK- en/of buffetvergunning moeten deze vergunning uiterlijk 1 16 december 2022 ophalen bij de afdeling juridische en algemene zaken, aan de  Kaya Industria Pariba # 28. 

Zonder in het bezit te zijn van een daartoe vereiste vergunning bent u in overtreding. In geval van overtreding wordt er bestuurlijk dan wel strafrechtelijk maatregelen getroffen jegens de overtreder.

Rocargo

Na 19 november 2022  worden geen verzoeken voor vergunningen of kennisgevingen voor activiteiten gepland in de periode van 16 december 2022 tot en met 15 januari 2023 in behandeling genomen. 

De Gezaghebber verzoekt een ieder rekening te houden met bovenstaande termijnen en deze in acht te nemen. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling juridische en algemene zaken, telefoonnummer 715 5330, tst. 5321 of  2137. 

Deel dit artikel