Nieuws van Bonaire

Verkiezingen voor bestuursleden van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Bonaire | Advertentie

Op 1 januari 2022 is het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vernieuwd. De modernisering van deze wet- en regelgeving stelt de Kamer van Koophandel Bonaire (KvK) in staat om haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren op een manier die past binnen de huidige tijdgeest. Deze vernieuwde wetgeving heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop voortaan de verkiezingen voor bestuursleden van de KvK worden gehouden. Graag maken wij u attent op de belangrijkste wijzigingen die hebben plaatsgevonden.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen vertegenwoordigers van grootbedrijven en kleinbedrijven. De verkiezingen vinden voortaan iedere drie jaar plaats en niet meer jaarlijks. Bij deze verkiezingen zal dan telkens het gehele bestuur (bestaande uit 5 leden) worden gekozen in plaats van steeds een deel van het bestuur. Tussen 1 en 14 november kunnen kandidaten zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen zullen binnen 30 dagen na deze periode worden gehouden. Als er tussentijds bestuursleden af (moeten) treden, zal er geen verkiezing worden gehouden zolang er minimaal 3 bestuursleden overblijven. Als er minder dan 3 bestuursleden zijn, zal het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire een bestuurslid aanwijzen voor de resterende zittingsperiode. Er worden alleen verkiezingen gehouden wanneer er meer dan 5 kandidaten zijn.

Rocargo

Conform deze nieuwe wetgeving zullen eind 2022 alle huidige leden van het bestuur van de KvK aftreden en zullen er verkiezingen plaatsvinden voor het gehele bestuur. Huidige bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen, tenzij zij daarmee de maximale zittingstermijn zouden overschrijden. De bestuursleden worden gekozen door de vertegenwoordigers van ondernemingen en rechtspersonen die op de dag van de verkiezing in het Handelsregister staan ingeschreven, met uitzondering van verenigingen en stichtingen. Indien er niet meer dan 5 kandidaten zijn, zullen er geen verkiezingen hoeven plaats te vinden voor het nieuwe bestuur per 1 januari 2023. 

Voor het verkiesbaar stellen geldt dat de kandidaatstelling moet worden ondersteund door 15 ingeschreven vertegenwoordigers van ondernemingen en rechtspersonen (niet zijnde verenigingen en stichtingen). De kandidaat die zich verkiesbaar stelt moet ook in het Handelsregister ingeschreven staan als bestuurder van een onderneming, moet minimaal 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezing en moet gedurende de laatste 2 jaren als inwoner van Bonaire ingeschreven zijn.

Naast deze wijzigingen is er ook een nieuwe procedure voor de verkiezingen bepaald. Dit betekent dat de KvK geen kieslijsten meer zal publiceren en dat er geen oproepingskaarten zullen worden verstuurd voor de verkiezingen. Het tijdstip en de plaats van de verkiezing zal worden aangekondigd in de media en via een algemene mededeling via het emailadres van de inschrijving dat bij de Kamer van Koophandel bekend is. Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen dienen dit tussen 1 en 14 november conform de voorgeschreven procedure bij de Kamer van Koophandel kenbaar maken. De definitieve kandidatenlijst wordt eind november 2022 bekend gemaakt via de media. Wij vragen de ondernemers om de media en hun email goed in de gaten te houden om op de hoogte te blijven over de komende verkiezingen voor het bestuur van de Kamer van Koophandel. 

Nadere informatie kan worden opgevraagd via email handelsregister@kvkbonaire.com

Deel dit artikel