Nieuws van Bonaire

Minister Schouten en Centraal Dialoog zetten handtekening onder verklaring om Akkoord van Kralendijk uit te voeren

Op 13 mei ondertekenden minister Schouten en de leden van de Centraal Dialoog Bonaire (CD) een gezamenlijke verklaring om het Akkoord van Kralendijk uit te voeren. Afgesproken werd om samen te werken aan bestaanszekerheid op Bonaire en de ontwikkeling van sociaaleconomisch beleid. De minister zegde toe bij de vorming van beleid de Centraal Dialoog nadrukkelijk te betrekken.

In de Verklaring is afgesproken dat de verschillende partijen een eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om het ijkpunt sociaal minimum te realiseren. De minister zal de nodige stappen zetten aan de inkomenskant zodat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 gerealiseerd is. De onderstand voor zelfstandig wonenden en paren die zelfstandig wonen en de kinderbijslag worden al per 1 juli 2022 met een eerste stap verhoogd. Verder wordt de dubbele kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte én een werkloosheidsvoorziening ingevoerd. Er komt structureel 1 miljoen euro om de arbeidsmarkt te versterken. Daarnaast komt er voor de komende jaren geld beschikbaar om te bevorderen dat ook mensen met een beperking op de arbeidsmarkt kunnen participeren

Om deze afspraken te realiseren komt er een jaarlijks voortgangsgesprek met de minister over de uitvoering van het Akkoord van Kralendijk. Gedurende het jaar zal contact zijn tussen de CD en de ambtenaren van SZW. De minister zal zich inspannen om ook de andere departementen hierbij te betrekken.

De CD bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgevers, vakbonden, Kamer van Koophandel en het Openbaar Lichaam. Als overlegorgaan bespreekt de CD sociale en economische vraagstukken. In april 2021 bereikte de CD het ‘Akkoord van Kralendijk’. Dit  Akkoord is een breed Akkoord met afspraken over minimumuitkeringen, minimumloon, kinderbijslag, WW en kostenverlaging voor burgers en bedrijven. Vervolgens is in december 2021 in het Regeerakkoord het Akkoord van Kralendijk genoemd als uitgangspunt voor de bestrijding van armoede op Bonaire. 

De CD is positief over de gesprekken en de uitkomsten hiervan en over de inzet van de minister om concrete maatregelen te nemen om het Akkoord van Kralendijk uit te voeren. De CD is daarnaast blij dat hiermee een grote stap is gezet om het Akkoord van Kralendijk daadwerkelijk uit te voeren.

Het Akkoord van Kralendijk en de Verklaring zijn hieronder te lezen:

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo