Nieuws van Bonaire

Biodiversiteit Bonaire staat onder druk

KRALENDIJK – De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ (World Biodiversity Day). Met ‘biodiversiteit’ bedoelen we het totaal van alle plant- en diersoorten in de natuur. Uit onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met de natuur op Bonaire. Gelukkig heeft het Rijk samen met de lokale overheid een plan van aanpak opgesteld om hierin verandering te brengen. 

In 2017 hebben wetenschappers van de Wageningen Universiteit een rapport uitgebracht over de toestand van de natuur op Bonaire. Hun conclusie was dat het matig tot ongunstig is gesteld met de biodiversiteit op ons eiland. De onderzoekers denken ook dat de snelheid waarmee de biodiversiteit afneemt voorlopig niet zal verminderen of stoppen. Het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit is het gevolg van veranderingen in onze leefomgeving. Die veranderingen veroorzaken we zelf of zijn het gevolg van natuurlijke processen. 

Bedreigingen

De belangrijkste bedreigingen voor de natuur op ons eiland zijn: loslopend vee, uitheemse planten en dieren die inheemse soorten verdringen, klimaatverandering en zeewater kwaliteit (overbemesting). Ook kustontwikkeling, erosie en overbevissing zijn belangrijke oorzaken. Herkenbare oorzaken van de aftakeling van de natuur op ons eiland zijn bijvoorbeeld loslopende ezels en geiten, uitheemse soorten zoals de koraalduivel (lionfish) en verwilderde katten. 

Onze natuurlijke rijkdom heeft grote aantrekkingskracht op toeristen. Zonder natuur geen toerisme en zonder toerisme geen bloeiende economie. 

Milieubeleidsplan

In 2020 hebben het Rijk en de openbare lichamen gezamenlijk het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020 – 2030 opgesteld om de negatieve trend te keren. Hiervoor heeft het Rijk geld uitgetrokken. Zo kunnen we maatregelen nemen om onze biodiversiteit te ondersteunen en beschermen. Het Rijk, maar ook Bonaire, zijn hiertoe verplicht op basis van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. En de Dag van de Biodiversiteit herinnert ons hieraan. 

Deel dit artikel