Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege deelt zorgen FCB-directeur Oleana over situatie woningmarkt

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) deelt de zorgen van Fundashon Cas Boneriano (FCB) directeur Ben Oleana. Oleana schreef recentelijk een brief aan het bestuurscollege om de aandacht te vragen voor het steeds nijpender probleem van de lokale woningmarkt. 

Oleana deed hierbij een oproep aan het BC instrumenten te verkennen die het tij op de huizenmarkt zou kunnen helpen keren. “Terecht vraagt u aandacht voor het feit dat het voor lokale woningzoekenden steeds moeilijker wordt passende/betaalbare huisvesting te vinden, niet alleen in de sociale sector, maar steeds vaker ook in het zogeheten middensegment” aldus een brief van het bestuurscollege aan Oleana. Ook het BC meent dat het gaat om wat zij omschrijft als ‘een zeer zorgelijke situatie’.

Rocargo

Het BC zegt ook de analyse van Oleana te delen dat er op Bonaire momenteel sprake is van verdringing door prijsopdrijving delen wij. “Deze ontwikkeling heeft al enige tijd onze aandacht, overigens om meerdere redenen. lndien door niet­ ingezetenen huizen worden gekocht die slechts een beperkt deel van het jaar worden bewoond, heeft dat ook nadelige gevolgen voor de sociale cohesie en derhalve voor de leefbaarheid van wijken. Daarom is er een begin gemaakt met een handhavingstraject in wijken waar woningen ten onrechte worden ingezet voor recreatie”, zo stelt het BC.

Instrumenten

Volgens de brief van het BC is onlangs een begin gemaakt met het verkennen welke instrumenten nog meer kunnen worden ingezet om de woningmarkt zodanig te reguleren dat lokale woningzoekenden met een laag tot middeninkomen een eerlijkere kans krijgen.

“Zonder regulering zal meer bouwen alleen niet de oplossing bieden. Wij zijn daarom in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hebben contact opgenomen met gemeenten met een vergelijkbare problematiek. In dit licht bezien is de komst in juni van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van belang”, aldus het BC. Zij verwijst ook naar het gesprek dat gedeputeerde Nina den Heyer recent met de minister van Volkshuisvesting in Nederland, Hugo de Jonge. 

Rocargo

Het BC geeft ook aan dat een vestigingsverordening,  zoals door Oleana in zijn brief geopperd, een optie kan zijn. Ook heeft het BC wel oren naar het door Oleana beschreven ‘volkshuisvestingsfonds’. Het BC zegt ook dit graag verder te willen verkennen.  

Uitnodiging 

Tot slot nodigt het BC Oleana uit om binnenkort met elkaar aan tafel te gaan om de door Oleana voorgestelde en mogelijke andere maatregelen nader te kunnen bespreken. 

Deel dit artikel